سیم کارت ۰۹۱۲ کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۰ تهران

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09192020833

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
00 6789 00 09122/900/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی خاص
*صفر آخر مجازی است*
94 59 013 0912480/000

خرید آنلاین

صفر ، تاریخ تولد
96 59 013 0912480/000

خرید آنلاین

صفر ، تاریخ تولد
97 59 013 0912480/000فروخته شدصفر ، تاریخ تولد
98 59 013 0912480/000

خرید آنلاین

صفر ، تاریخ تولد
93 47 013 0912485/000

خرید آنلاین

صفر ، تاریخ تولد
38 1345 0 0912485/000

خرید آنلاین

صفر ، تاریخ تولد
20 63 099 0912485/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
30 63 099 0912485/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
40 63 099 0912485/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
50 63 099 0912485/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
60 63 099 0912485/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
70 63 099 0912485/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
80 63 099 0912485/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
57 345 01 0912490/000فروخته شدصفر ترتیبی
58 345 01 0912490/000

خرید آنلاین

صفر ترتیبی
59 345 01 0912490/000

خرید آنلاین

صفر ترتیبی
54 31 050 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
57 31 050 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
90 47 013 0912539/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
66 48 013 0912539/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
99 47 013 0912539/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
33 49 013 0912549/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
75 63 004 0912549/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
76 85 003 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
79 85 003 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
91 85 003 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
92 85 003 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
94 85 003 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
97 85 003 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
74 61 004 0912560/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
74 63 004 0912560/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
68 46 008 0912570/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
78 58 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
41 45 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
42 45 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
43 45 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
47 45 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
48 45 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
49 45 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
14 10 063 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
15 10 063 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
17 10 063 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
18 10 063 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
19 10 063 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
91 40 008 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
77 46 008 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
93 40 008 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
97 40 008 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
65 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
67 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
69 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
71 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
73 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
76 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
91 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
92 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر ،کدینگ
917 0049 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر ،کدینگ
918 0049 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر ،کدینگ
8 7 6 0084 0912650/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر ، ترتیبی
49 4 5 6 00 0912650/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر ، ترتیبی
01 6 5 4 00 0912650/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر ، ترتیبی
02 6 5 4 00 0912650/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر ، ترتیبی
03 6 5 4 00 0912650/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر ، ترتیبی
647 0030 0912665/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
657 0030 0912665/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
1 3456 01 0912685/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی ۴ رقم
2 3456 01 0912685/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی ۴ رقم
3 3456 01 0912685/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی ۴ رقم
4 3456 01 0912685/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی ۴ رقم
47 3456 0 0912690/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
48 3456 0 0912690/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
49 3456 0 0912690/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
643 0030 0912695/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
653 0030 0912695/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
12 08700 0912695/000

خرید آنلاین

صفر ، هزاری
88 46 008 0912749/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
644 0030 0912750/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
655 0030 0912750/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
646 0030 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
656 0030 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
91 98 004 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
92 98 004 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
93 98 004 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
95 98 004 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
96 98 004 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
437 0913 0912835/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای ، کدینگ
663 0030 0912850/000

خرید آنلاین

صفر ، سه رقمی
83 80 004 0912850/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
85 80 004 0912850/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
86 80 004 0912850/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
87 80 004 0912850/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
89 80 004 0912850/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
4 5 6 0030 0912890/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر ، ترتیبی
63 3456 0 0912950/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
64 3456 0 0912950/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
34 63 063 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت جفت ، رند خاص
37 63 063 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت جفت ، رند خاص
38 63 063 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت جفت ، رند خاص
39 63 063 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت جفت ، رند خاص
931 0912 09122/900/000

خرید آنلاین

صفر ، تکرار کد
932 0912 09122/900/000

خرید آنلاین

صفر ، تکرار کد
934 0912 09122/900/000

خرید آنلاین

صفر ، تکرار کد

 

سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد. کد 0 در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.

قیمت سیم کارت کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.(جهت تشخیص سیم کارت 0912 تهران از شهرستان آموزش تصویری زیر را با دقت مشاهده نمایید)