سیم کارت ۰۹۱۲ کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۰ تهران

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09192020833

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
0912.006789.00
87 49 013 0912480/000

خرید آنلاین

صفر ، تاریخ تولد
81 45 013 0912480/000

خرید آنلاین

صفر ، تاریخ تولد
82 45 013 0912480/000

خرید آنلاین

صفر ، تاریخ تولد
89 54 013 0912480/000

خرید آنلاین

صفر ، تاریخ تولد
91 54 013 0912480/000

خرید آنلاین

صفر ، تاریخ تولد
92 54 013 0912480/000

خرید آنلاین

صفر ، تاریخ تولد
93 54 013 0912480/000

خرید آنلاین

صفر ، تاریخ تولد
70 83 099 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
84 45 013 0912485/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
93 49 013 0912485/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
361 04 05 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
371 04 05 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
40 83 099 0912 499/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
51 35 034 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
57 35 034 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
58 35 034 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
59 35 034 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
80 62 099 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
80 64 099 0912499/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
757 0130 0912520/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
787 0130 0912520/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
797 0130 0912520/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
838 0130 0912520/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
868 0130 0912520/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
878 0130 0912520/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
949 0130 0912520/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
959 0130 0912520/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
90 47 013 0912539/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
66 48 013 0912539/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
99 47 013 0912539/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
75 63 004 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
76 85 003 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
79 85 003 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
91 85 003 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
43 45 013 0912580/000فروخته شدصفر ، دوصفر
90 64 099 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
90 82 099 0912550/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
74 61 004 0912560/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
68 46 008 0912570/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
78 58 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
41 45 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
49 45 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
51 54 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
52 54 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
56 54 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
57 54 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
58 54 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
59 54 013 0912580/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
14 10 063 0912590/000فروخته شدصفر ،پله ای
17 10 063 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
18 10 063 0912590/000فروخته شدصفر ،پله ای
19 10 063 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ،پله ای
91 40 008 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
93 40 008 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
97 40 008 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
65 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
67 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
69 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
71 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
73 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
76 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
91 80 004 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر
917 0049 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، کدینگ
918 0049 0912590/000

خرید آنلاین

صفر ، کدینگ
31 34 063 0912585/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
36 34 063 0912585/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
37 34 063 0912585/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
38 34 063 0912585/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
39 34 063 0912585/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
8 7 6 0084 0912650/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر ،ترتیبی
49 4 5 6 00 0912650/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر ،ترتیبی
03 6 5 4 00 0912650/000

خرید آنلاین

صفر ، دوصفر ،ترتیبی
647 0030 0912 665/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
657 0030 0912665/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
1 3456 01 0912685/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
3 3456 01 0912685/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
4 3456 01 0912685/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
8 3456 01 0912685/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
9 3456 01 0912685/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
47 3456 0 0912690/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
86 80 004 0912850/000فروخته شدصفر ، پله ای
48 3456 0 0912690/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
49 3456 0 0912690/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
12 08700 0912695/000فروخته شدصفر ، هزاری
88 46 008 0912750/000

خرید آنلاین

صفر ، سایر
644 0030 0912750/000فروخته شدصفر ، دوصفر
464 0030 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
656 0030 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
91 98 004 0912750/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
92 98 004 0912750/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
95 98 004 0912750/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
31 39 004 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
32 39 004 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
35 39 004 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
36 39 004 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
37 39 004 0912790/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
663 0030 0912850/000فروخته شدصفر ، دوصفر
83 80 004 0912850/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
89 80 004 0912850/000

خرید آنلاین

صفر ، پله ای
654 0030 0912890/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
63 03456 0912990/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی
37 63 063 09122/900/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت جفت
38 63 063 09122/900/000

خرید آنلاین

صفر ، جفت جفت
931 0912 09122/900/000

خرید آنلاین

صفر ، تکرار کد
932 0912 09122/900/000

خرید آنلاین

صفر ، تکرار کد
934 0912 09122/900/000

خرید آنلاین

صفر ، تکرار کد
00 6789 00 09122/900/000

خرید آنلاین

صفر ، ترتیبی خاص
*صفر آخر مجازی است*

 

سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد. کد 0 در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.

قیمت سیم کارت کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.(جهت تشخیص سیم کارت 0912 تهران از شهرستان آموزش تصویری زیر را با دقت مشاهده نمایید)