آموزش اختصاصی تشخیص انواع رند و ویژگی سیم کارت رند۱-سیم کارت رند آینه ای :


خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها بصورت متقارن قرار گرفته باشد.

مانند: ۹۵۵۹ *** **۰۹ و یا ۵۳۱ * ۱۳۵ **۰۹


۲- رند پله ای از اول:
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره (به صورت زوج) افزایش و یا کاهش پلکانی یافته باشد.
مانند : ۰۹** *** ۴۴ ۴۵

۳- رند پله ای از آخر :
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم از آنها در انتهای خط (به صورت زوج) افزایش یا کاهش پلکانی یافته باشد.
مانند : ۵۳ ۵۲ *** **۰۹

نکته مهم در خصوص رند پله ای این است که رقم یکان این افزایش یا کاهش پلکانی باید یکسان باشد مانند ۵۶۸۶ و اگر رقم یکان یکسان نیست حتما باید دهگان آنها یکسان باشد به عنوان مثال ۴۳۴۸ یا ۵۴۵۹ اما شماره هایی مثل ۴۳۵۲ یا ۵۴۶۷ در این طبقه قرار نمی گیرند.
همچنین اگر افزایش یا کاهش پلکانی بصورت یک زوج سه رقمی باشد یا باید دهگان و یکان آن یکسان باشد. مثل * ۲۱۸ ۷۱۸ **۰۹ و یا اینکه اگر رقم آخر متفاوت است در چارچوب یک دهگان و صدگان باشد. مثل ۲۸۲ ۲۸۳ * **۰۹

۴- رند سه پله :
همانند رند پله ای از اول یا پله ای از آخر هستند با این تفاوت که ۶ رقم ابتدایی یا انتهایی آنها به صورت ۳ پله پشت سر هم و دو رقم دو رقم ، افزایش یا کاهش پلکانی دارد. توضیحات و الزامات فوق الذکر در مورد خطوط پله ای از اول یا آخر در این نوع رند نیز صادق است.
مانند : ۹۵ ۹۴ ۹۳ * **۰۹ و یا * ۹۲ ۹۳ ۹۴ **۰۹

۵- رند ترازویی :
خطوطی هستند که رقم میانی ۷ رقم آنها متفاوت و ۳ رقم قبل از عدد میانی و ۳ رقم بعد از عدد میانی آنها یکسان است دقیقا مانند دو کفه برابر یک ترازو.
مانند : ۰۹** ۷۵۴ * ۷۵۴

۶- رند تاریخ تولدی :


خطوطی هستند که ۴ رقم اول و یا ۴ رقم آخر آنها مطابق با یکی از سال های تاریخ شمسی باشد.
مانند : ۱۳۶۰ *** **۰۹ و یا *** ۱۳۷۲ **۰۹

۷- رند ترتیبی از اول :
خطوطی هستند که دست کم ۳ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت مرتب و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.
مانند : **** ۱۲۳ **۰۹

۸- رند ترتیبی از آخر :
خطوطی هستند که دست کم ۳ رقم (یا بیشتر) از آنها در انتهای خط به صورت مرتب و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.
مانند : ۱۲۳۴۵ ** **۰۹

نکته : ترتیب ارقام در خطوط رند ترتیبی می تواند به صورت معکوس نیز باشد مانند ۶۵۴۳ که البته از مرغوبیت آن بسیار کاسته می شود.

۹- رند تکرار پیش شماره :
خطوطی هستند که در آنها پیش شماره خود خط و یا سایر پیش شماره های موجود در بازار (مثل ۰۹۱۲ ، ۰۹۳۵ و غیره …) تکرار شده است.
مانند : ۰۹۳۸ *** ۰۹۱۲

۱۰- رند تکرار ۲ رقم یکی :
خطوطی هستند که در آنها دست کم ۴ رقم و حداکثر ۶ رقم به صورت زوج های مجزا از ارقام یکسان تشکیل شده است.
مانند : ۶۶ ۰۰ *** **۰۹ و یا ۸۸ ۵۵ ۲۲ * **۰۹

۱۱- رند جفت جفت از اول :
خطوطی هستند که ۴ رقم اول آنها پس از پیش شماره به صورت یک زوج تکراری باشد.
مانند : *** ۴۵ ۴۵ **۰۹

۱۲- رند جفت جفت از آخر :
خطوطی هستند که ۴ رقم انتهای آنها به صورت یک زوج تکراری باشد.
مانند : ۵۲ ۵۲ *** **۰۹

۱۳- رند حروفی :
خطوطی هستند که تمام یا بخشی از آنها از نظر حروف لاتین موجود بر روی گوشی های تلفن ثابت یا همراه ، با نام یا نام خانوادگی یا هر کلمه معنی­ دار دیگر مطابقت داشته باشد.
مانند : شماره ۶۶۴۲۶۲۳ **۰۹ که با کلمه Mohamad مطابقت دارد یا ۱۱۱۸۲۵۲ **۰۹ که چهار رقم آخر آن با کلمه Tala مطابقت دارد.

۱۴- رند سه جفت از اول :
خطوطی هستند که ۶ رقم اول آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت زوج تکراری باشد.
مانند : * ۱۸ ۱۸ ۱۸ **۰۹

۱۵- رند سه جفت از آخر :
خطوطی هستند که ۶ رقم آخر آنها به صورت زوج تکراری باشد.
مانند : ۹۲ ۹۲ ۹۲ * **۰۹

۱۶- رند ده دهی از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ، شماره های دهگان به صورت مضرب های ده ، تکرار شده باشد (مثل ۲۰۲۰) یا مضرب های ده در آنها به صورت پلکانی قرار گرفته باشد. (مثل ۲۰۳۰ یا ۳۰۲۰)

۰۹** ۷۰۷۰ *** : مانندو یا *** ۴۰۳۰ **۰۹

۱۷- رند ده دهی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها شماره های دهگان به صورت مضرب های ده ، تکرار شده باشد (مثل ۲۰۲۰) یا مضرب های ده در آنها به صورت پلکانی قرار گرفته باشد. مثل (۲۰۳۰ یا ۳۰۲۰)
مانند : ۸۰۹۰ *** **۰۹ و یا ۳۰۳۰ *** **۰۹

۱۸- رند صدصدی :
خطوطی هستند که ۶ رقم ابتدایی یا انتهایی آنها به صورت ۱۰۰ تایی (صدگان) افزایش و یا کاهش پیدا می کند. توضیح اینکه صدگان اول و دوم حتما باید از ابتدای هر صدگان شروع شده باشد. مثل ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ … ، تا ۹۰۰.
مانند : * ۰۰* ۰۰* **۰۹ و یا ۰۰ * ۰۰ ** **۰۹

۱۹- رند کد پایین :
خطوطی هستند که کد آنها (پس از پیش شماره) از ابتدای هر رنج تا ۱۹* باشد. لازم به ذکر بر اساس عرف بازار این نوع رند و تاثیر قیمتی آن بیشتر در مورد خطوط کد یک پیش شماره ۰۹۱۲ صادق است.
مانند : **** ۱۱۳ **۰۹ و یا **** ۱۰۱ **۰۹

۲۰- رند گفتاری :
خطوطی هستند که ۶ رقم ابتدای آنها پس از پیش شماره و یا ۶ رقم آخر آنها پس از کد به صورت ۲ جفت ، ۳ رقمی یکسان باشد.
مانند : * ۴۰۰۴۰۰ **۰۹ و یا ۵۲۲ ۵۲۲ * **۰۹

۲۱- رند هزاری از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها عدد ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ و غیره … یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.
مانند : *** ۲۵۰۰ **۰۹ و یا **** ۱۰۰۰ **۰۹

۲۲- رند ده هزاری از اول:
خطوطی هستند که در ابتدای آنها عدد ۱۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ و غیره … یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.
مانند : *** ۱۰۰۰۰ **۰۹

۲۳- رند هزاری از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها عدد ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ و غیره … یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.
مانند : ۰۹** *** ۲۵۰۰ و یا ۱۰۰۰ *** **۰۹

۲۴- رند ده هزاری از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها عدد ۱۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ و غیره … یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.
مانند : ۵۰۰۰۰ ** **۰۹

۲۵- رند میلیونی :
خطوطی هستند که می توان آنها را به صورت یکجا به عنوان یک رقم میلیونی قرائت کرد.
مانند: ۹۰۰۰۰۰۰ **۰۹ و یا ۹۰۰۰۰۰۹ **۰۹

۲۶- رند متشکل از ۲ رقم :
خطوطی هستند که تمام ۷ رقم آنها پس از پیش شماره ، تنها از ۲ رقم تشکیل شده است.
مانند: ۹۹۲ ۲۲۲ ۹ *۰۹ و یا ۹۹۰۰۹۹۹ **۰۹

۲۷- رند سه رقم یکی از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۳ رقم یکسان تکرار شده است.
مانند: **** ۵۵۵ **۰۹

۲۸- رند چهار رقم یکی از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۴ رقم یکسان تکرار شده است.
مانند: *** ۵۵۵۵ **۰۹

۲۹- رند پنج رقم یکی از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۵ رقم یکسان تکرار شده است.
مانند: ** ۵۵۵۵۵ **۰۹

۳۰- خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۶ رقم یکسان تکرار شده است.
مانند: * ۵۵۵۵۵۵ **۰۹

۳۱- رند سه رقم یکی از وسط:
خطوطی هستند که ۳ رقم از ارقام میانی آنها یکسان است.
مانند : ** ۴۴۴ ** **۰۹

۳۲- رند چهار رقم یکی از وسط :
خطوطی هستند که ۴ رقم از ارقام میانی آنها یکسان است.
مانند: * ۶۶۶۶ ** **۰۹ و یا ** ۶۶۶۶ * **۰۹

۳۳- رند پنج رقم یکی از وسط :
خطوطی هستند که ۵ رقم از ارقام میانی آنها یکسان است.
مانند : * ۷۷۷۷۷ * **۰۹

۳۴- رند سه رقم یکی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها ۳ رقم یکسان تکرار شده است.
مانند : ۵۵۵ **** **۰۹

۳۵- رند چهار رقم یکی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها ۴ رقم یکسان تکرار شده است.
مانند : ۵۵۵۵ *** **۰۹

۳۶- رند پنج رقم یکی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها ۵ رقم یکسان تکرار شده است.
مانند : ۵۵۵۵۵ ** **۰۹

۳۷- رند شش رقم یکی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها ۶ رقم یکسان تکرار شده است.
مانند : ۵۵۵۵۵۵ * **۰۹

۳۸- رند هفت رقم یکی :
خطوطی هستند که همه ارقام آنها یکسان است.
مانند : ۹۹۹۹۹۹۹ **۰۹

برگرفته از وبسایت رند

اشتراک گذاری

3/5 - (2 امتیاز)