گزارش قیمت سیم کارت های همراه اول 0912 در فصل زمستان

گزارش قیمت سیم کارت های همراه اول 0912 در زمستان 1397   قیمت سیم کارت 0912 کد 1 از 6 میلیون و دویست هزار تومان به 7 میلیون و هفتصد (یک میلیون و 500هزار تومان افزایش) قیمت سیم کارت 0912 کد 2 از 3 میلیون و دویست هزار تومان به 3 میلیون نهصد (700 هزار تومان افزایش) قیمت سیم کارت 0912 کد 3 از 2 میلیون و دویست هزار تومان به 2 میلیون و هفتصد…