نرخ مکالمه سیم کارت های دائمی و اعتباری اپراتورهای همراه اول ، ایرانسل و رایتل

 

تعرفه مکالمه سیم کارت های دائمی همراه اول درون شبکه با تلفن ثابت یا (ایرانسل و رایتل):

همراه اول دائمی به تلفن ثابت ******************* ۵۷۰ ریال

همراه اول دائمی به همراه اول ****************** ۵۷۰ ریال

همراه اول دائمی به ایرانسل یا رایتل ************* ۶۲۵ ریال

تعرفه مکالمه سیم کارت های اعتباری همراه اول درون شبکه با تلفن ثابت یا (ایرانسل و رایتل):

همراه اول اعتباری به تلفن ثابت ******************* ۶۷۰ ریال

همراه اول اعتباری به همراه اول ****************** ۶۷۰ ریال

همراه اول اعتباری به ایرانسل یا رایتل ************* ۹۳۷ ریال

تعرفه مکالمه سیم کارت های دائمی ایرانسل درون شبکه با تلفن ثابت یا (همراه اول و رایتل):

ایرانسل دائمی به تلفن ثابت ******************* ۴۹۹ ریال

ایرانسل دائمی به ایرانسل ******************** ۴۹۹ ریال

ایرانسل دائمی به همراه اول یا رایتل *********** ۴۹۹ ریال

تعرفه مکالمه سیم کارت های اعتباری ایرانسل درون شبکه با تلفن ثابت یا (همراه اول و رایتل):

ایرانسل اعتباری به تلفن ثابت ******************* ۷۹۹ ریال

ایرانسل اعتباری به ایرانسل ******************** ۶۶۹ ریال

ایرانسل اعتباری به همراه اول یا رایتل *********** ۹۲۹ ریال

تعرفه مکالمه سیم کارت های اعتباری و دائمی رایتل درون شبکه و خارج شبکه:

رایتل اعتباری و دائمی درون شبکه ******************** ۵۵۵ ریال

رایتل اعتباری و دائمی خارج شبکه ******************** ۶۲۵ ریال

 

توجه : هزینه مکالمات برحسب دقیقه و به ریال میباشد.
توجه : نرخ های اعلام شده از سوی اپراتورها میباشد.سال ۱۳۹۶