نرخ مکالمه سیم کارت های دائمی و اعتباری اپراتورهای همراه اول ، ایرانسل و رایتل

 

تعرفه مکالمه سیم کارت های دائمی همراه اول درون شبکه با تلفن ثابت یا (ایرانسل و رایتل):

همراه اول دائمی به تلفن ثابت ******************* 570 ریال

همراه اول دائمی به همراه اول ****************** 570 ریال

همراه اول دائمی به ایرانسل یا رایتل ************* 625 ریال

تعرفه مکالمه سیم کارت های اعتباری همراه اول درون شبکه با تلفن ثابت یا (ایرانسل و رایتل):

همراه اول اعتباری به تلفن ثابت ******************* 670 ریال

همراه اول اعتباری به همراه اول ****************** 670 ریال

همراه اول اعتباری به ایرانسل یا رایتل ************* 937 ریال

تعرفه مکالمه سیم کارت های دائمی ایرانسل درون شبکه با تلفن ثابت یا (همراه اول و رایتل):

ایرانسل دائمی به تلفن ثابت ******************* 499 ریال

ایرانسل دائمی به ایرانسل ******************** 499 ریال

ایرانسل دائمی به همراه اول یا رایتل *********** 499 ریال

تعرفه مکالمه سیم کارت های اعتباری ایرانسل درون شبکه با تلفن ثابت یا (همراه اول و رایتل):

ایرانسل اعتباری به تلفن ثابت ******************* 799 ریال

ایرانسل اعتباری به ایرانسل ******************** 669 ریال

ایرانسل اعتباری به همراه اول یا رایتل *********** 929 ریال

تعرفه مکالمه سیم کارت های اعتباری و دائمی رایتل درون شبکه و خارج شبکه:

رایتل اعتباری و دائمی درون شبکه ******************** 555 ریال

رایتل اعتباری و دائمی خارج شبکه ******************** 625 ریال

 

توجه : هزینه مکالمات برحسب دقیقه و به ریال میباشد.
توجه : نرخ های اعلام شده از سوی اپراتورها میباشد.سال 1396

 

لطفا به این مطلب امتیاز دهید!