آوای انتظار مرتضی پاشایی

آواهای انتظار زنده یاد مرتضی پاشایی

ماندگارترین آواهای انتظار زنده یاد مرتضی پاشایی: 30880 : یکی هست 63075 : جاده یکطرفه 66107 : نگران منی 63078 : عصر پاییزی فعالسازی آوای انتظار مرتضی پاشایی از طریق ارسال یکی از کد های فوق به 8989 توجه :این آوا ها مربوط به اپراتور همراه اول است.