آوای انتظار مرتضی پاشایی

آواهای انتظار زنده یاد مرتضی پاشایی

ماندگارترین آواهای انتظار زنده یاد مرتضی پاشایی: ۳۰۸۸۰ : یکی هست ۶۳۰۷۵ : جاده یکطرفه ۶۶۱۰۷ : نگران منی ۶۳۰۷۸ : عصر پاییزی فعالسازی آوای انتظار مرتضی پاشایی از طریق ارسال یکی از کد های فوق به ۸۹۸۹ توجه :این آوا ها مربوط به اپراتور همراه اول است.