نحوه تشخیص تهران یا شهرستان بودن سیم کارت ۰۹۱۲

جهت تشخیص تهران یا شهرستان بودن سیم کارت ۰۹۱۲ متن زیر را ملاحظه نمایید. توجه: هر ۰۹۱۲ خط تهران نیست خط شهرستان را بجای تهران نخرید… توجه: هزینه جابجایی همراه اول حذف شد از تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳. توجه: سیم کارت های ۰۹۱۲ که مربوط به شهرستان می باشد فقط باید در همان شهرستان بصورت حضوری انتقال سند انجام گیرد.شماره پرونده سیم کارت ۰۹۱۲ مربوط به استان تهران ۰۰۱می باشد. نحوه تشخیص سیم کارت ۰۹۱۲…