سیم کارت رایتل

تعویض سیم کارت رایتل

مدارک جهت تعویض سیم کارت رایتل   حضور فرد متقاضی یا وکیل قانونی وی – حضور نماینده مشترک حقوقی (جهت تعویض سیم‌کارت‌های حقوقی*) اصل کارت ملی یا شناسنامه جدید دارای کد ملی متقاضی/ وکیل/ نماینده مشترک حقوقی اصل و تصویر وکالتنامه (در صورت مراجعه وکیل) اصل سند مالکیت قطعه فیزیکی سیم‌کارت (درصورت وجود)