تقسیط بدهی همراه اول

تقسیط بدهی همراه اول

مشترکین سیم کارت های دائمی همراه اول میتوانند نسبت به تقسیط بدهی خود از وبسایت همراه اول اقدام نمایند.

 

توجه داشته باشید در زمان تقسیط بدهی سیم کارت همراه اول محدودیت هایی به شرح زیر بوجود خواهد آمد :

 

1- قطع سرویسهای GPRS، MMS و رومینگ بین الملل.2-محدودیت سقف مکالمات تا مبلغ هفتصد و شصت هزار ریال برای تلفنهای غیر از رنج ۹۱۰ مبلغ چهارصد هزار ریال ××۹۱۰

3-اعمال قطع صوری تقسیط روی خط جهت جلوگیری از نقل و انتقال تا پایان اقساط.

 

تقسیط بدهی همراه اول