سیم کارت 0912 کد 8 (دائمی همراه اول)

سیم کارت 0912 کد 8 نرخ دولتی (دائمی همراه اول) تماس ثابت: 06 76 4429-021 ** 06 63 4429-021 ** 265 200 44-021 همراه: (محبی) 136 26 26 0910 ** 9008 225 0912 ** 705 3000 0919 لطفا در صورت اشغال بودن خطوط تماس ثابت با شماره های همراه فوق تماس بگیرید. ادامه لیست سیم کارت 0912 کد 8 صفر *کلیک کنید*