نحوه تشخیص تهران یا شهرستان بودن سیم کارت 0912

جهت تشخیص تهران یا شهرستان بودن سیم کارت 0912 متن زیر را ملاحظه نمایید. توجه: هر 0912 خط تهران نیست خط شهرستان را بجای تهران نخرید… توجه: هزینه جابجایی همراه اول حذف شد از تاریخ 1 اردیبهشت 1393. توجه: سیم کارت های 0912 که مربوط به شهرستان می باشد فقط باید در همان شهرستان بصورت حضوری انتقال سند انجام گیرد.شماره پرونده سیم کارت 0912 مربوط به استان تهران 001می باشد. نحوه تشخیص سیم کارت 0912…