منظور از سیم کارت دائمی 0912 صفر و کارکرده چیست؟

منظور از سیم کارت دائمی 0912 صفر این است که این سیم کارت تاکنون هیچگونه تماس و پیامک نداشته باشد و درغیر اینصورت این سیم کارت کارکرده محسوب می شود. لازم به ذکر است که نقل انتقال سیم کارت 0912 بدون برقرای تماس و پیامک هیچ تاثیری در صفر بودن آن نخواهد داشت. منبع خبر: سامانه خرید و فروش سیم کارت (www.0912sim.ir)