بهترین راه برای تشخیص تهران یا شهرستان بودن سیم کارت 0912

تشخیص سیم کارت 0912 تهران با استفاده از سند یا قبض المثنی ویژه سیم کارت های فعال شده   https://0912sim.ir/wp-content/uploads/2018/01/تشخیص-سیم-کارت-0912-از-شهرستان.mp4 تشخیص سیم کارت 0912 تهران با استفاده از کارت فعالسازی ویژه سیم کارت های صفر فعال نشده    https://0912sim.ir/wp-content/uploads/2018/03/video-1.mp4 خطوط سیم کارت های 0912 فقط مربوط به استان تهران نمی باشد و شهرستان هایی چون: زنجان، قزوین، مرکزی، قم، سمنان و البرز نیز دارای خطوط 0912 هستند که این خطوط در مقایسه با سیم کارت 0912 تهران از…

نحوه تشخیص تهران یا شهرستان بودن سیم کارت 0912

جهت تشخیص تهران یا شهرستان بودن سیم کارت 0912 متن زیر را ملاحظه نمایید. توجه: هر 0912 خط تهران نیست خط شهرستان را بجای تهران نخرید… توجه: هزینه جابجایی همراه اول حذف شد از تاریخ 1 اردیبهشت 1393. توجه: سیم کارت های 0912 که مربوط به شهرستان می باشد فقط باید در همان شهرستان بصورت حضوری انتقال سند انجام گیرد.شماره پرونده سیم کارت 0912 مربوط به استان تهران 001می باشد. نحوه تشخیص سیم کارت 0912…