سرویس 050 همراه اول

مکالمه با افغانستان ۱۴درصد تخفیف!

سرویس ۰۵۰ همراه اول از این پس با شماره گیری ۰۵۰ به جای دو صفر از تخفیف ۱۴ درصدی مکالمه با افغانستان بهره ببرید. بر اساس طرح ۰۵۰ ، تعرفه جدید هر دقیقه مکالمه با تلفن همراه افغانستان از طریق سرویس صفر پنجاه ۵۹۵۰ ریال و تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت افغانستان از طریق سرویس صفر پنجاه ۴۶۷۵ ریال است. برای استفاده از طرح ۰۵۰ کافی است همراه اولی ها در هنگام استفاده از این سرویس…