سرویس 050 همراه اول

مکالمه با افغانستان 14درصد تخفیف!

سرویس 050 همراه اول از این پس با شماره گیری 050 به جای دو صفر از تخفیف 14 درصدی مکالمه با افغانستان بهره ببرید. بر اساس طرح 050 ، تعرفه جدید هر دقیقه مکالمه با تلفن همراه افغانستان از طریق سرویس صفر پنجاه ۵۹۵۰ ریال و تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت افغانستان از طریق سرویس صفر پنجاه ۴۶۷۵ ریال است. برای استفاده از طرح 050 کافی است همراه اولی ها در هنگام استفاده از این سرویس…