شماره سیم کارت همنام

منظور از فون واژه یا تلواژه چیست؟

سیم کارت فون واژه یا تلواژه     «فون‌واژه» اصطلاح جدیدی است در دنیای سیم‌کارت‌های تلفن همراه؛ فون‌واژه که از آن با عنوان شماره رند اسمی، رند حروفی، شماره ترکیبی، سیم کارت همنام یا تلواژه هم یاد می‌شود، شماره تلفنی است که به‌جای اینکه با اعداد بیان شود با حروف بیان می‌شود.     برای مثال: سیم کارت به شماره ۹۶ ۹۶ ۲۲۸ ۰۹۱۲ بصورت فون واژه ۰۹۱۲CAT۹۶۹۶   مزایای سیم کارت حروفی یا (فون واژه):…