مخابرات

قیمت خط تلفن ثابت شهری ۴برابر شد!

افزایش قیمت تلفن ثابت از ۵۰۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰۰۰ تومان   کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت هر خط از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان موافقت کرد به این شکل که مشترک ۱۰۰ هزار تومان از آن را در زمان ثبت نام و دریافت خط و بقیه را در ۳۶ ماه و به صورت اقساطی پرداخت کند. در این زمینه پیشنهاد مخابرات افزایش قیمت تلفن به ۲۵۰هزار تومان بود که با آن موافقت…