خرید سیم کارت 0912 با ارقام ریز یا درشت!؟

خرید سیم کارت ۰۹۱۲ با ارقام ریز یا درشت!؟

معرفی نوع رند ارقام ریز و درشت   یکی از ترفندهایی که در زمان خرید سیم کارت ۰۹۱۲ باید بدانیم توجه به ارقام ریز و درشت است.   سیم کارت ۰۹۱۲ رقم ریز   سیم کارت هایی که رقم های آن از عدد ۴ تجاوز نکند را در اصطلاح سیم کارت رقم ریز می گویند. مثال: سیم کارت به شماره ۰۹۱۲.۱۲۳.۰۰ را سیم کارت ۰۹۱۲ شماره ریز می گوییم.   سیم کارت ۰۹۱۲ رقم درشت…