گزارش قیمت سیم کارت های همراه اول ۰۹۱۲ در فصل بهار

گزارش قیمت سیم کارت های همراه اول ۰۹۱۲ در بهار ۱۳۹۸   قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ از ۷ میلیون و دویست هزار تومان به ۸ میلیون و هفتصد (یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش) قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۲ از ۳ میلیون و دویست هزار تومان به ۴ میلیون دویست (یک میلیون تومان افزایش) قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ از ۲ میلیون و دویست هزار تومان به ۲ میلیون و نهصد…

قیمت روز سیم کارت ۰۹۱۲

قیمت روز سیم کارت ۰۹۱۲ در بازار(قیمت ها حدودی است.) سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ ************ ۶/۶۹۰ میلیون تومان سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۲ ************ ۳/۴۳۰ میلیون تومان سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ ************ ۲/۵۰۰ هزار تومان سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ ************ ۱/۷۰۰ هزار تومان سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵ ************ ۱/۶۹۰ هزار تومان سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۶ ************ ۱/۳۰۰ هزار تومان سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۷ ************ ۱/۱۰۰ هزار تومان سیم کارت…