بهترین راه برای تشخیص تهران یا شهرستان بودن سیم کارت 0912

تشخیص سیم کارت 0912 تهران با استفاده از سند یا قبض المثنی ویژه سیم کارت های فعال شده   https://0912sim.ir/wp-content/uploads/2018/01/تشخیص-سیم-کارت-0912-از-شهرستان.mp4 تشخیص سیم کارت 0912 تهران با استفاده از کارت فعالسازی ویژه سیم کارت های صفر فعال نشده    https://0912sim.ir/wp-content/uploads/2018/03/video-1.mp4 خطوط سیم کارت های 0912 فقط مربوط به استان تهران نمی باشد و شهرستان هایی چون: زنجان، قزوین، مرکزی، قم، سمنان و البرز نیز دارای خطوط 0912 هستند که این خطوط در مقایسه با سیم کارت 0912 تهران از…