قبض سیم کارت

نحوه دریافت قبض دوره و میاندوره سیم کارت دائمی همراه اول

دریافت قبض میان دوره و پایان دوره سیم کارت های دائمی همراه اولجهت دریافت قبض پایان دوره انواع سیم کارت های دائمی از کد زیر استفاده نمایید: 1111#*10*     جهت دریافت قبض میان دوره ( قبض بروز ) انواع سیم کارت های دائمی از کد زیر استفاده نمایید: 1111#*10*دریافت اطلاعات قبض دوره و میان دوره از طریق همراه من همراه من سوپر اپلیکیشن همراه اول است و از طریق همراه من میتوانید اطلاعات دقیق صورت حساب سیم کارت های خود را دریافت و در لحظه…