نکات امنیتی استفاده از همراه بانک (Mobile Banking)

نکات امنیتی استفاده از همراه بانک (Mobile Banking) ۱.به هیچ وجه رمزهای خود( رمز حساب، رمز اول و دوم کارت و رمز ورود به نرم افزار همراه بانک) را در اختیار دیگران قرار ندهید و آنها را در فواصل زمانی تغییر دهید. ۲.نرم افزار همراه بانک را تنها از راههای اعلام شده توسط بانک دریافت نموده و به هیچ عنوان از روشهای دیگر استفاده نکنید. ۳.پیش از واگذاری گوشی تلفن همراه خود برنامه را از…