نحوه شارژ سیم کارت همراه اول

وارد کردن شارژ همراه اول

جهت شارژ کردن سیم کارت های اعتباری همراه اول می توانید از کد زیر استفاده نمایید: # شماره رمز شارژ #* ۱۴۰ *پس از وارد کردن حالت فوق دکمه سبز یا ok را بزنید!__CONFIG_colors_palette__{“active_palette”:0,”config”:{“colors”:{“ef57b”:{“name”:”Main Accent”,”parent”:-1},”c71e3″:{“name”:”Accent Transparent Low”,”parent”:”ef57b”,”lock”:{“saturation”:1,”lightness”:1}},”5aa15″:{“name”:”Accent Transparent High”,”parent”:”ef57b”,”lock”:{“saturation”:1,”lightness”:1}}},”gradients”:[]},”palettes”:[{“name”:”Default”,”value”:{“colors”:{“ef57b”:{“val”:”rgb(71, 222, 157)”,”hsl”:{“h”:154,”s”:0.69,”l”:0.57,”a”:1}},”c71e3″:{“val”:”rgba(71, 222, 157, 0.25)”,”hsl_parent_dependency”:{“h”:154,”s”:0.69,”l”:0.57,”a”:0.25}},”5aa15″:{“val”:”rgba(71, 222, 157, 0.5)”,”hsl_parent_dependency”:{“h”:154,”s”:0.69,”l”:0.57,”a”:0.5}}},”gradients”:[]},”original”:{“colors”:{“ef57b”:{“val”:”rgb(71, 222, 157)”,”hsl”:{“h”:154,”s”:0.69,”l”:0.57,”a”:1}},”c71e3″:{“val”:”rgba(71, 222, 157, 0.25)”,”hsl_parent_dependency”:{“h”:154,”s”:0.69,”l”:0.57,”a”:0.25}},”5aa15″:{“val”:”rgba(71, 222, 157, 0.5)”,”hsl_parent_dependency”:{“h”:154,”s”:0.69,”l”:0.57,”a”:0.5}}},”gradients”:[]}}]}__CONFIG_colors_palette__ سیم کارت ۰۹۱۲ ارزان شد!فروش ویژه سیم کارت های ۰۹۱۲ ارزان قیمت ، تعداد بسیار محدود… سیم کارت ارزان کد…