گرانترین و ارزانترین سیم کارت های ۰۹۱۲ کدام است؟

گرانترین و ارزانترین سیم کارت های ۰۹۱۲ کدام است؟

برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که سیم کارت های ۰۹۱۲ دائمی همراه اول بر اساس کد دسته بندی می شوند . کد سیم کارت ۰۹۱۲ چیست؟ عددی که بعد از ۰۹۱۲ می آید بعنوان کد سیم کارت ۰۹۱۲ خوانده می شود برای مثال شماره : ۰۹۱۲۲۲۵۹۰۰۸ عدد بعد ۰۹۱۲ رقم ۲ میباشد پس این سیم کارت کد ۲ محسوب می شود. پس با پاسخ به سوال ( کد سیم کارت ۰۹۱۲ چیست؟ )…