کد های دستوری همراه اول

کد های دستوری همراه اول

کد های دستوری سیم کارت همراه اول ( کد ussd ) کد دستوری  #۱۱۱*۱۰* جهت قبض پایان دوره سیم کارت همراه اول  کد دستوری #۱۱۲*۱۰* جهت مشاهده قبض میان دوره (قبض بروز) سیم کارت همراه اول  کد دستوری #۱۰۰* جهت مشاهده لیست اینترنت نوترینو سیم کارت های همراه اول   کد دستوری #۱۴۱*۱۰* جهت انتقال اعتبار از سیم کارت دایمی به اعتباری  کد دستوری #۱۱۵*۱۰* دریافت هدیه شتاب در پرداخت    کد دستوری #۲۱*۱۰*جهت دسترسی به خدمات غیر حضوری سیم کارت های…