بهترین راه برای تشخیص تهران یا شهرستان بودن سیم کارت ۰۹۱۲

تشخیص سیم کارت ۰۹۱۲ تهران با استفاده از سند یا قبض المثنی ویژه سیم کارت های فعال شده   https://0912sim.ir/wp-content/uploads/2018/01/تشخیص-سیم-کارت-۰۹۱۲-از-شهرستان.mp4 تشخیص سیم کارت ۰۹۱۲ تهران با استفاده از کارت فعالسازی ویژه سیم کارت های صفر فعال نشده    https://0912sim.ir/wp-content/uploads/2018/03/video-1.mp4 خطوط سیم کارت های ۰۹۱۲ فقط مربوط به استان تهران نمی باشد و شهرستان هایی چون: زنجان، قزوین، مرکزی، قم، سمنان و البرز نیز دارای خطوط ۰۹۱۲ هستند که این خطوط در مقایسه با سیم کارت ۰۹۱۲ تهران از…