سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ تهران| خرید سیم کارت همراه اول کد ۱

درباره سیم کارت کد ۱ بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)شرح سیم کارت:نوع رند :
۴۹۷ ۱۰۰۰ ۰۹۱۲۴۹۵/۰۰۰/۰۰۰کارکردههزاری اول
۰۶ ۰۶ ۱۱۴ ۰۹۱۲فروخته شدکارکردهجفت جفت اخر
۹۲ ۶۴ ۱۱۱ ۰۹۱۲۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسه رقم یکی
۳۰ ۲۰ ۱۰۴ ۰۹۱۲۲۸۵/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*ده دهی
۴۴ ۵۰۰ ۱۰ ۰۹۱۲۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*سایر
۲۲ ۲۱ ۱۰۶ ۰۹۱۲۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*پله ای اخر
۴۶۷ ۱۰ ۱۰ ۰۹۱۲۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰کارکردهکد پایین/جفتی
۰۷ ۰۸ ۱۰۷ ۰۹۱۲۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*پله ای اخر
۱۹ ۴۹ ۱۱۹ ۰۹۱۲۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*پله ای اخر
۰۵ ۰۱ ۱۰۹ ۰۹۱۲۱۴۹/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*پله ای اخر
۵۰۰۵ ۱۳۲ ۰۹۱۲۱۴۹/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*هزاری اخر
۶۰ ۶۰۰ ۱۲ ۰۹۱۲۱۴۹/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*سایر
۴۹ ۵۰ ۱۴۹ ۰۹۱۲۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*جفتی
۹۹ ۹۸ ۱۱۵ ۰۹۱۲۱۳۹/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*پله ای اخر
۶۹۴ ۱۰۰۲ ۰۹۱۲۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰کارکردههزاری
۷۰ ۷۰۰ ۱۵ ۰۹۱۲۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*هزاری
۵۳۱ ۱۳۰۰ ۰۹۱۲۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*هزاری
۵۴ ۵۱ ۱۰۴ ۰۹۱۲۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*پله ای اخر
۳۵ ۳۷ ۱۰۴ ۰۹۱۲۸۵/۰۰۰/۰۰۰کارکردهپله ای اخر
۰۹۳۸ ۱۳۸ ۰۹۱۲۸۹/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*جفتی
۹۰ ۹۸ ۱۹۷ ۰۹۱۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*سه پله
۱۰۷ ۲ ۱۰۴ ۰۹۱۲۶۷/۰۰۰/۰۰۰کارکردهجفتی/ترازویی
۴۰۶ ۱۳ ۱۲ ۰۹۱۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰کارکردههزاری
۱۶ ۵۶ ۱۴۶ ۰۹۱۲۵۷/۰۰۰/۰۰۰کارکرده*سه پله
۵۱ ۲۰ ۱۹۰ ۰۹۱۲۵۵/۰۰۰/۰۰۰صفر/کارت فعالسازیده دهی وسط
۸۱۳ ۲۹ ۱۰ ۰۹۱۲۵۵/۰۰۰/۰۰۰کارکردهکد پایین
۶۰ ۷۸ ۱۰۹ ۰۹۱۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰کارکردهکد پایین
۸۵ ۷۱ ۱۱۳ ۰۹۱۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰فروخته شدکد پایین
۷۸۳ ۲۱ ۱۲ ۰۹۱۲۴۷/۰۰۰/۰۰۰کارکردهکد پایین
۴۹۵ ۱۵ ۱۲ ۰۹۱۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰کارکردهکد پایین
۴۴ ۵۳ ۱۴۰ ۰۹۱۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰کارکردهپله ای اخر
۷۴ ۹۱ ۱۱۶ ۰۹۱۲۴۴/۰۰۰/۰۰۰کارکردهکد پایین
۳۸۵ ۱۵ ۱۷ ۰۹۱۲۳۷/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۹۰۳ ۱۹ ۱۷ ۰۹۱۲۳۷/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۴ ۸۷۰ ۱۹۰ ۰۹۱۲۳۶/۰۰۰/۰۰۰کارکردهپله ای
۱۳ ۴۳ ۱۹۴ ۰۹۱۲۳۶/۰۰۰/۰۰۰کارکردهپله ای
۲۳ ۸۱۷ ۱۷ ۰۹۱۲فروخته شدصفر/کارت فعالسازیجفت
۴۱ ۵۳ ۱۵۹ ۰۹۱۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰کارکردهکد پایین
۷۶ ۴۹ ۱۴۳ ۰۹۱۲فروخته شدکارکردهپله وسط
۶۰ ۵۱ ۱۴۸ ۰۹۱۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰کارکردهتاریخ تولدی
۸۰ ۹۲ ۱۸۲ ۰۹۱۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰کارکردهپله اول
۵۶ ۱۸ ۱۹۰ ۰۹۱۲۳۴/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۵۷ ۲۶ ۱۹۰ ۰۹۱۲۳۴/۰۰۰/۰۰۰کارکردهپله ای
۶۴۹ ۱۳۸۷ ۰۹۱۲۳۴/۰۰۰/۰۰۰کارکردهتاریخ تولدی
۱۱۴ ۵۶ ۱۸ ۰۹۱۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۸۷۰ ۵۴۳ ۱ ۰۹۱۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۱۳ ۶۸ ۱۹۹ ۰۹۱۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۸۲ ۳۵ ۱۹۹ ۰۹۱۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۱۷ ۶۴ ۱۴۹ ۰۹۱۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۲۹۶ ۰ ۱۷۴ ۰۹۱۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۱۷ ۳۸۰ ۱۹ ۰۹۱۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۸۳ ۲۶ ۱۴۵ ۰۹۱۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۹۶ ۲۷ ۱۷۲ ۰۹۱۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۸۴ ۷۷ ۱۵۹ ۰۹۱۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۴۹ ۵۲۱ ۱۹ ۰۹۱۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۰۳ ۵۶ ۱۸۹ ۰۹۱۲۲۹/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
۷۵ ۵۸ ۱۹۶ ۰۹۱۲۲۹/۰۰۰/۰۰۰کارکردهسایر
.۰۹۱۲.۱۹۶.۵۸.۷۵.

همراه:

۰۹۱۲۱۴۰۴۰۰۵

۰۹۱۲۲۲۰۴۰۰۵

تماس ثابت:

۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵

۰۲۱۴۴۲۹۷۶۰۶

۰۲۱۴۴۲۹۶۳۰۶

تلگرام :

۰۹۱۲۲۲۵۹۰۰۸

 سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ چیست ؟

در صورتی که پس از کد ۰۹۱۲ عدد ۱ بیاید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ است ، سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ اولین کد سیم کارت دائمی همراه اول است که در سال ۱۳۷۳ رسما از سوی همراه اول عرضه شد،فروش سیم کارت کد ۱ در آن زمان بصورت ثبت نام همراه اول بود که بعد ها در بازار خرید و فروش سیم کارت از محبوبیت ویژه ای برخوردار شد ، امروزه سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ گرانترین کد ۰۹۱۲ محسوب می شود که قیمت پایه این کد از ۲۷ میلیون تومان به بالا است.


مزایای خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ چیست ؟

اعتبار اجتماعی بسیار بالاتر نسبت به سایر کد های ۰۹۱۲

ارزش بسیار بالا برای سرمایه گذاری

سیم کارت کد ۱ پرطرفدار است


خلاصه کلام!

سیم کارت کد ۱ برای مدیران ، پزشکان و وکلا به شدت توصیه می شود ، تنها عیب سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ گران بودن آن است.

در حاضر بیشتر سیم کارت های ۰۹۱۲ کد ۱ موجود در بازار کارکرده است اما نمایندگی همراه اول محبی بصورت انحصاری اقدام به عرضه محدود سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ صفر کرده است. 

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ به تومان است.

۲۳ دیدگاه

 1. درود بر شما

  خرید ماشین مگه فقط برای سرعته ، از امکانات نمیتونید استفاده کنید ؟ از امنیت و آسایش ماشین مدل بالا تو ایران نمیشه استفاده کرد؟ این دلیل درستی نیست دوست من!
  از نظر بنده داشتن ماشین مدل با و خانه لوکس برای رفاه آسایش شما و خانواده است و این موضوع چه بدی داره؟!
  به هیچ وجه با ۳ سیم کارت یک آپارتمان نمیشد خرید اگر سیم کارت رو ۶۰۰ هزار تومن فرض کنیم در سال ۱۳۷۵ همان موقع با ۳ سیم کارت گه می شد نهایتا ۲ میلیون یک پیکان هم نمیشد بخرید چطوری قیمت میدید یک آپارتمان میشد خرید ، در ضمن آپارتمان تو کجا ، حاشیه تهران یا خیابان فرشته ؟!
  با احترام تحلیل شما کاملا اشتباه است کمی از متخصصین اطلاعات بگیرید و با اطلاعات دقیق صحبت کنید ، بنده هیچ تمایلی به تایید کامنت های بی دلیل و مدرک ندارم اما به احترام مخاطبین تایید میکنم تا اونها تصمیم بگیرین

 2. خوب این موضوع در باره چیزهای دیگر هم صدق می کند
  بزرگترین سرمایه دار امریکایی یک آپارتمان معمولی و یک ماشن قدیمی دارد و آنها را اعتبار نمی داند

  در ایران که در بهترین اتوبانش بیشتر از ۱۲۰ کیلومتر نمی شود راند ماشینی که سرعت دو برابر دارد به چه درد می خورد .
  در بسیاری از موارد از خرید خانه های انچنانی تا ماشین های میلیاردی و … همین حالت نشان دادن و تفاخر دیده می شود

  نکته دیگر اینکه در ان سالهای اول عرضه موبایل قیمت ثبت نام ۶۰۰ هزار تومان بود نه دویست سیصد الان
  میلیون نفر ثبت نام می کردند و تنها درصد کمی برنده می شدند و سیم کارت می گرفتند
  بعضی از سازمان ها از جمله دانشگاه سیم کارت به قیمت دولتی می دادند و قیمت بازار ازاد دو تا سه برابر بود .
  با قیمت دو تا ۳ سیم کارت می شد آپارتمان خرید .
  پس الان هم این قیمت چندان زیاد نیست و حباب آنچنان ندارد

 3. اولا که با این حساب شما نه ماشین مدل بالا و خونه گرون قیمت نباید خرید چون اعتبار به این چیزا نیست!!! دوما مبلغ ۳۸۰ هزار تومن رو از کجا میگید کمی تحقیق کنید بعد صحبت کنید خطوط کد یک سال ۱۳۷۴ مبلغ ۸۰۰ هزار تومان فروخته شده و با نرخ تورم امروز عدد ها درست درمیاد ، این رو بدونید اگر امکان خرید خطوط ۰۹۱۲ رو ندارید دلیل بر این نیست که این محصول بد هستش و کمی تحقیق کنید

 4. واقعا جای تأسف داره که تو این مملکت خط رند و قیمت های نجومی که هر طور حساب کنی منطقی پشتش نیس شده اعتبار برای آدم ها …. همشو ۳۸۰هزار تومن ثبت نام کردن در تمام استانها حالا تهران شده نوبر

 5. هر چیزی بیزینس خودشو داره و فقط یه انسان بی سواد میتونه بگه چرا نوع خطی ک دست میگیریم باید اعتبار بیاره. شما ایرانسل اعتباریتو دستت بگیر چیکار داری به خط ۱۲ ک میای نگاه میکنی و به متقاضیاش بدو بیراه میگی.
  هر کس هرجور دوست داره زندگی میکنه ،این شمایی ک عقده ای هستی ،چون نمیتونی طرز فکری ک شبیه خودت نباشه رو بپذیری.

 6. سلام دوستان
  خرید سیم کارت و گوشی و یا هر چیز دیگه ای( خانه لاکچری ، ویلا و …) برای همه نیست. ولی همه میتونن با تلاش به دست بیارن. انسان میتونه همه چی و از هر چی بهترینش رو‌داشته باشه و تازه به دیگران هم کمک کنه تا اونا هم موفق بشن. پس خواهشا کم کاری خودمون رو پای عملکرد دیگران نزاریم و نکته مهم تر سیم کارت و لوازم لوکس و لاکچری به انسان ارزش نمیده ولی ۱۰۰٪ یک انسان با تلاش ارزشمند لیاقتی لوازم ارزشمنده.

  بزرگ‌ترین گناه فقر بدتر از اون منتظر موندن به امید دیگران.

 7. مطلقا با نظر دوستان موافقم. اون بیچاره که حرمت و شان اجتماعی اش در شماره موبایل و ماشین و لباس و خونه تعریف شده، خیلی کوچولو و بیمقداره که چون هیچی نداره بااین موارد میخواد واسه خودش جایگاه اجتماعی بدست بیاره. منکه مدتیه هرچی ازاین غربتی ها رو پشت ماشینهای مدل بالا، درحالیکه یه گوشی اپل دستشونه و الکی تو خیابون چرخ میزنن، میبینم بشدت نیاز به توالت پیدا میکنم! حالم ازاین آشغالها که مملکت ما رو نابود کردن بهم میخوره.

 8. سلام
  من حدودا ۴ سال پیش بنا به یه قرارداد کاری یه سیم خط یک درحد صفر گرفتم به ۲ونیم الان داشتم نگاه مینداختم اندازه سکه سود ساخته ولی جالبیش اینه همه میگن سکه حباب داره الان وقتی که یه سیم کارت میدن ۲۰۰ هزار تومن یه جای کار میلنگه

 9. ما ایرونی ها تو همه چی عقده ای هستیم ، آخه اون اعتبار اجتماعی که با شماره موبایل به دست بیاد ، حتما با نبود همون شماره موبایل از دست میره! پس خاک بر سر مردمی که این طرز تفکر رو دارن! این شماره ها رو فقط باید خرید و انداخت به این تازه به دوران رسیده های عقده ای که از نظر شخصیتی جایگاهی ندارند ، می‌خوان با شماره موبایل و برند و مدل گوشی مثلاً اعتبار و توجه کسب کنن ، اونم از طرف چه کسانی؟! یه عده بدتر از خودشون. جوونا از این چیزا برا کسی شخصیت و آبرو و حیثیت کسب نمیشه ، مگه یه عده چاپلوس برا اینا بشکن بزنن.

 10. سیمکارت چیه که دیگه کلاس داشته باشه…عقده تا کجا آخه؟؟…یه زنگ میخواید بزنید به هم دیگه که سالی یه بار هم نمیزنید البته…مصداق بارز جاهلیت مدرن همین سایت و فعالیت هاش و مخاطبینشن..خدا شفاتون بده

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

ارسال دیدگاه