سیم کارت 0912 کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد 0 تهران

درباره سیم کارت کد 0 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:موقعیت و نوع رند سیم کارت:
0912.04.80.300
13 77 054 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
16 77 054 0912850/000فروخته شدصفر ، سایر
18 77 054 0912850/000فروخته شدصفر ، سایر
19 77 054 0912850/000فروخته شدصفر ، سایر
14 77 054 0912860/000فروخته شدصفر ، سایر
15 77 054 0912860/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
12 77 054 0912870/000فروخته شدصفر ، سایر
2 4 5 6 7 04 0912870/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط البرز)
7 5 6 7 8 04 0912870/000فروخته شدصفر ، ترتیبی (البرز)
9 5 6 7 8 04 0912870/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
22 76 016 0912988/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
33 76 016 0912988/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
30 76 016 0912988/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
5 5 6 7 8 04 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
57 2 3 4 5 0 0912954/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
71 2 3 4 5 0 0912944/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
94 2 3 4 5 0 0912944/000فروخته شدصفر ، ترتیبی (خط تهران)
1 77 99 04 0912989/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
2 77 99 04 0912989/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
3 77 99 04 0912989/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
5 77 99 04 0912989/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
6 77 99 04 0912989/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
616 477 0 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
08 78 054 0912990/000فروخته شدصفر ، پله ای
09 79 054 0912990/000فروخته شدصفر ، پله ای
8 55 44 01 0912999/000فروخته شدصفر ، دودویی
364 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
365 0130 0912999/000فروخته شدصفر ، گفتاری (خط تهران)
366 0130 09121/090/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
367 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
368 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
369 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
370 0130 09121/400/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
371 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
372 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
373 0130 09121/300/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
374 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
375 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
376 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
377 0130 09121/090/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
378 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
379 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
380 0130 09121/400/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
381 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
382 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
383 0130 09121/300/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
384 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
385 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
386 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
387 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
388 0130 09121/090/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
73 50 090 09121/090/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
64 50 090 09121/120/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
68 50 090 09121/120/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
3 879 079 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
687 87 04 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
93 70 090 09121/230/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
94 70 090 09121/230/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
96 70 090 09121/230/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
98 70 090 09121/230/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
01 04 8 04 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
087 87 04 09121/450/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
10 90 046 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
20 90 046 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
30 70 095 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
40 70 095 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
30 70 079 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 90 049 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 80 079 09122/040/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای (خط تهران)
40 80 079 09122/040/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای (خط تهران)
1 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
16 95 016 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت (خط تهران)
54 32 054 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، جفت (خط تهران)
62062 01 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت (خط سراسری)
5 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
6 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
7 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
9002 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9003 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9005 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9006 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9007 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
0912-022-78-661/750/000

خرید سیم کارت

سیم کارت فون واژه 09120Carton
0 54 7 54 0 09122/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
1 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
2 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
3 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
4 754 054 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
5 754 054 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری ، پله ای
6 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
548 547 0 09122/740/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
9 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
9700 047 09122/540/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
1002 046 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
7008 048 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
300 80 04 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)

همراه:

09121404005

09122204005

 

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 


سیم کارت 0912 کد 0 چیست؟

به سیم کارتی که پس از پیش کد 0912 عدد 0 داشته باشد سیم کارت کد 0 است ، سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد و در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.


مزایای سیم کارت کد 0 همراه اول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سیم کارت 0912 کد صفر ارزان است.
 • تنوع بسیار زیاد شماره های کد 0 .
 • معتبر بود سیم کارت 0912 کد 0 .


سیم کارت 912 کد 0 برای چه کسانی مناسب است؟

مشتریان با بودجه کمتر از ۱ میلیون تومان.


علت ارزان بود سیم کارت کد 0 همراه اول چیست؟

قدمت کم و فراوانی بیشتر از دلایل قیمت ارزان سیم کارت کد صفر همراه اول است.


خلاصه کلام!

در صورتی که بودجه خرید سیم کارت شما کمتر از 1/5 میلیون تومان است سیم کارت کد صفر می توانید ، سیم کارت کد ۰ هیچ تفاوتی از نظر خدمات و آنتن دهی با سایر کد های ۰۹۱۲ همراه اول ندارد.

قیمت سیم کارت 0912 کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.

33 دیدگاه

 1. سلام من امروز 2تا سیمکارت گرفتم ممنون از سرعت و پیگیری خوبتون حتما به دوستان و اشنایان خواستن خط بخرن ادرس سایتتونو میدم. باتشکر حیدری

 2. سلام من اصفهان هستم اگه سیمکارت 0912 سراسری بخرم ازتون برام هزینهیه جابجایی میوفته؟؟

 3. سلام-
  بنده در شهرستان هستم اگر از سایت شما سیمکارت ۰۹۱۲ خریداری کنم برایم به آدرس محل سکونت ارسال می فرمائید؟

 4. سلام

  بصورت آنلاین خرید انجام میدین و براتون ارسال میشه ، در صورتی که به اطلاعات بیشتر نیاز دارید با واحد فروش تماس بگیرید.

  تماس: 02144200265

 5. سلام من در شهرستان کرمانشاه هستم اگر یکی از سیم کارت های شما رو بخرم چجوری برام ارسال میشه و چجوری سندشو تغییر میدید به اسم خودم ….

پاسخی بگذارید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

سه × دو =

ارسال دیدگاه