سیم کارت 0912 کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد 0 


شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت: 
28 97 056 0912

کارکرده
10/290/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

84 17 062 0912

کارکرده
10/290/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

32 76 038 0912

کارکرده
10/790/000*قرارداد بیست روزه
52 38 099 0912

کارکرده
10/990/000*قرارداد بیست روزه
592 0310 0912

کارکرده
10/990/000*قرارداد بیست روزه
335 0712 0912

کارکرده
10/990/000*قرارداد بیست روزه
1367 015 0912

کارکرده
16/990/000*قرارداد بیست روزه
698 0492 0912

صفر
15/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

97 62 054 0912

صفر
15/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

42 89 054 0912

صفر
15/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

63 29 038 0912

صفر ، سایر
15/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

75 86 079 0912

صفر ، سایر
15/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

687 0790 0912

صفر ، سایر
16/490/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

92 63 067 0912

صفر
16/490/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

98 63 067 0912

صفر
16/490/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

59 63 067 0912

صفر
16/490/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

863 0169 0912

صفر
16/790/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

867 0169 0912

صفر
16/790/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

509 531 0 0912

صفر
16/790/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

40 79 095 0912

صفر
16/790/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

43 57 044 0912
*فروخته شد
صفر ، البرز
14/790/000*فروخته شد
93 62 044 0912

صفر ، البرز
16/790/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

47 23 049 0912

صفر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

48 23 049 0912

صفر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

403 492 0 0912

صفر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

408 492 0 0912

صفر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

79 45 015 0912

صفر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

975 0665 0912

صفر ، سایر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

275 0644 0912

صفر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

798 0466 0912

صفر ، سایر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

532 0799 0912

صفر ، سایر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

937 0788 0912

صفر ، سایر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

957 0788 0912

صفر ، سایر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

641 0988 0912

صفر ، سایر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

659 0988 0912

صفر ، سایر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

657 0988 0912

صفر ، سایر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

732 0544 0912

صفر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

735 0544 0912

صفر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

736 0544 0912

صفر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

932 0544 0912

صفر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

935 0544 0912

صفر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

936 0544 0912

صفر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

937 0544 0912

صفر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

938 0544 0912

صفر
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

486 02 04 0912

صفر ، پله ای
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

487 02 04 0912

صفر ، پله ای
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

854 06 09 0912

صفر ، پله ای
16/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

881 06 04 0912

صفر ، پله ای
17/250/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

964 512 0 0912

صفر
17/250/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

953 512 0 0912

صفر
17/250/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

954 512 0 0912

صفر
17/250/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

034 0455 0912

صفر ، سایر
17/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

037 0455 0912

صفر ، سایر
17/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

301 05 09 0912

صفر ، پله ای
17/650/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

307 05 09 0912

صفر ، پله ای
17/650/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

308 05 09 0912

صفر ، پله ای
17/650/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

74 50 051 0912

صفر،پله ای
17/850/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

86 50 051 0912

صفر،پله ای
17/850/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

87 50 051 0912

صفر،پله ای
17/850/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

626 0 079 0912

صفر ، پله ای
17/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

646 0 079 0912

صفر ، پله ای
17/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

656 0 079 0912

صفر ، پله ای
17/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

53 78 003 0912

صفر ، دو صفر
17/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

046 512 0 0912

صفر
18/290/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

047 512 0 0912

صفر
18/290/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

049 512 0 0912

صفر
18/290/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

997 0660 0912

صفر ،دودویی
18/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

998 0660 0912

صفر ،دودویی
18/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

84 81 068 0912

صفر ، پله ای
18/890/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

85 81 068 0912

صفر ، پله ای
18/890/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

01 81 054 0912

صفر ، پله ای
18/890/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

79 80 054 0912

صفر ، پله ای
18/890/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

83 80 054 0912

صفر ، پله ای
18/890/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

58 38 040 0912

صفر ، پله ای از اول و آخر
18/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

98 38 040 0912

صفر ، پله ای از اول و آخر
18/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

3 879 079 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
18/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

3 754 054 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
18/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

9 754 054 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
18/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

6 754 054 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
18/990/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

46 50 090 0912

صفر ، ده دهی
20/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

47 50 090 0912

صفر ، ده دهی
20/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

48 50 090 0912

صفر ، ده دهی
20/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

87 50 090 0912

صفر ، ده دهی
20/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

239 0400 0912

کارکرده،هزاری
20/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

087 87 04 0912

صفر ، جفت جفت ، البرز
23/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

5 754 054 0912

صفر ، جفت ، گفتاری ، پله ای
23/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

735 0032 0912

صفر ، گفتاری
23/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

736 0032 0912

صفر ، گفتاری
23/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

738 0032 0912

صفر ، گفتاری
23/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

6 59 58 00 0912

صفر ، گفتاری
23/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

1 94 0994 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
23/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

95 654 00 0912

صفر ، ترتیبی
23/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

94 70 090 0912

صفر ، ده دهی
23/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

540 740 0 0912

کارکرده، جفت جفت
23/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

0 54 7 54 0 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
23/590/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

37 89 037 0912

صفر ، جفت
23/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

37 96 037 0912

صفر ، جفت
23/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

643 0030 0912

صفر
24/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

653 0030 0912

صفر
24/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

798 0998 0912

جفت جفت
25/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

71 04800 0912

صفر ،هزاری
26/000/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

72 04800 0912

صفر ،هزاری
26/000/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

73 04800 0912

صفر ،هزاری
26/000/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

96 58 058 0912

جفت جفت (البرز)
26/500/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

59 74 074 0912

جفت جفت
26/500/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

68 74 074 0912
*فروخته شد
جفت جفت
26/500/000*فروخته شد
20 90 046 0912

صفر ،ده دهی
28/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

30 90 049 0912

صفر ،ده دهی
28/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

30 70 095 0912

صفر ،ده دهی
28/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

40 70 095 0912

صفر ،ده دهی
28/900/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

40 80 079 0912

صفر ،ده دهی،پله ای
29/500/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

1 399 099 0912

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکی
30/000/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

5 399 099 0912

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکی
30/000/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

7 399 099 0912

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکی
30/000/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

7009 046 0912

صفر ،هزاری
36/000/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

8004 049 0912

صفر ،هزاری
37/000/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

08 484 08 0912

صفر ، جفت جفت
38/000/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

8700 047 0912

صفر ،هزاری
39/000/000قیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

8 6789 00 0912

صفر ، ترتیبی
تماس بگیریدقیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

900 0480 0912

صفر ،هزاری
تماس بگیریدقیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

.0912.048.0.900.


چرا سیم کارت کد صفر از دسته سیم کارت های ارزان است؟

جواب : چون ۰۹۱۲ کد صفر از قدمت پایین تری برخوردار است.


چرا سیم کارت کد صفر از محبوبیت بالایی برخوردار است؟

جواب : تنوع زیاد شماره ها ، صفر بودن و قیمت ارزان


پایه قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد صفر چه عددی است؟

جواب : در حال حاضر از ۱۰ میلیون تومان برای کد های صفر کارکرده.


خرید سیم کارت 0912 کد 0 به قیمت مناسب  (سیم کارت 0912 کد 0 معمولی ارزانترین قیمت بازار و رند) صفر و کارکرده با امکان خرید آنلاین سیم کارت از نمایندگی همراه اول محبی با ارسال رایگان و سریع (۳ ساعته) می باشد ، قیمت سیم کارت کد 0 کارکرده در حال حاضر از نه میلیون و نهصد هزار تومان می باشد ، لیست سیم کارت کد ۰ در جدول پایین می توانید مشاهده نمایید ، توجه داشته باشید روبروی هر شماره مبلغ سیم کارت درج شده است که با انتخاب گزینه خرید سیم کارت میتوانید براحتی خرید را انجام دهید ، جهت مشاوره قبل از خرید می توانید با شماره های زیر در تماس باشید:


02144200265

02144297606

09122259008


درباره سیم کارت کد 0 بیشتر بدانیم!آدرس نمایندگی همراه اول محبی :

*شعبه مرکزی : فلکه اول صادقیه به سمت ستارخان بین چهار راه اسدی و خسرو پاساژ صدف طبقه زیر همکف پلاک 5 نمایندگی همراه اول محبی

خرید سیم کارت 912 با کد صفر

سیم کارت‌ 912 کد 0 از دسته سیم کارت های دایمی همراه اول است . سیم کارت‌های کد 0 دارای اعتبار بالایی هستند و اکثر افرادی که سیم کارت اولی هستند از این کد استفاده می‌کنند.سیم کارت‌های 912 کد 0 تنوع و فراوانی زیادی دارند، اما 0912 کد صفر چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ برای اطلاع از این نکات در مورد خط صفر با ما همراه باشید.


سیم کارت 0912 کد 0 چیست؟

به سیم کارتی که پس از پیش کد 0912 عدد 0 داشته باشد سیم کارت کد 0 است ، سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد و در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.


مزایای سیم کارت کد 0 همراه اول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سیم کارت 0912 کد صفر ارزان است.
 • تنوع بسیار زیاد شماره های کد 0 .
 • معتبر بود سیم کارت 0912 کد 0 .

سیم کارت 912 کد 0 برای چه کسانی مناسب است؟

مشتریان با بودجه کمتر از ۱۲ میلیون تومان.


علت ارزان بود سیم کارت کد 0 همراه اول چیست؟

قدمت کم و فراوانی بیشتر از دلایل قیمت ارزان سیم کارت کد صفر همراه اول است.


خرید سیم کارت 912 کد صفر از مراکز معتبر

اگر قصد خرید سیم کارت 912 کد 0 دارید، بهتر است از مراکز معتبر و نمایندگی‌های همراه اول اقدام به خرید آن کنید. نمایندگی همراه اول محبی مجموعه ای از متنوع ترین کد ۰ ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر قصد خرید سیم کارت کد صفر را دارید می‌توانید از نمایندگی همراه اول محبی به راحتی اقدام به خرید کنید. قیمت این سیم کارت مناسب است و امکان خرید برای اکثر افراد وجود دارد.


خلاصه کلام!

در صورتی که بودجه خرید سیم کارت شما کمتر از ۱۲ میلیون تومان است سیم کارت کد صفر می توانید ، سیم کارت کد ۰ هیچ تفاوتی از نظر خدمات و آنتن دهی با سایر کد های ۰۹۱۲ همراه اول ندارد.

قیمت سیم کارت 0912 کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱۱۳ رای

  ۱۱۷ دیدگاه

  1. سلام من یک خط ۹۱۲ میخوام بودجه ام زیر۵ ملیون هست باهرکدکه باشه فرق نمیکنه.اگر کسی سراغ داریه بهم خبر بده ممنون

  2. سلام من دنبال یه خط ۰۹۱۲ هستم زیر ۵ میلیون کد ۰ یا هر شماره فرقی نداره .چون بودجه ام تا همین جواب میده اگه کسی سراغ داره تماس بگیره .۰۹۱۶۸۶۷۴۳۱۸

  دیدگاهتان را بنویسید

  ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

  ارسال دیدگاه