سیم کارت 0912 کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد 0 


شماره سیم کارت:قیمت و خرید سریع:تماس با پشتیبانی:
.0912.048.0.900.
44 91 076 0912

کارکرده
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
31 96 030 0912

کارکرده
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
84 99 052 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
863 0169 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
867 0169 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
687 0790 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
509 531 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
40 79 095 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
47 23 049 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
403 492 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
408 492 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
975 0665 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
275 0644 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
798 0466 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
532 0799 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
937 0788 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
957 0788 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
641 0988 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
659 0988 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
657 0988 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
732 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
735 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
736 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
932 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
935 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
936 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
937 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
938 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
037 0455 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
18 75 066 0912

صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
19 75 066 0912

صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
017 0788 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
487 02 04 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
854 06 09 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
953 512 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
964 512 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
046 512 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
047 512 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
049 512 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
86 50 051 0912
صفر،پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
012 0788 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
626 0 079 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
646 0 079 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
656 0 079 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
997 0660 0912
صفر ،دودویی
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
998 0660 0912
صفر ،دودویی
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
3 299 066 0912
صفر ،دودویی
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
4 299 066 0912
صفر ،دودویی
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
7 299 066 0912
صفر ،دودویی
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
307 05 09 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
308 05 09 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
79 80 054 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
3 879 079 0912
صفر ، جفت ، گفتاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
9 754 054 0912
صفر ، جفت ، گفتاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
6 754 054 0912
صفر ، جفت ، گفتاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
3 754 054 0912
صفر ، جفت ، گفتاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
270 05 09 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
370 05 09 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
85 81 068 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
83 80 054 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
48 50 090 0912
صفر ، ده دهی
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
87 50 090 0912
صفر ، ده دهی
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
738 0032 0912
صفر ، گفتاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
087 87 04 0912
صفر ، جفت جفت ، البرز
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
5 754 054 0912
صفر ، جفت ، گفتاری ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
95 654 00 0912
صفر ، ترتیبی
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
94 70 090 0912
صفر ، ده دهی
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
0 54 7 54 0 0912
صفر ، جفت ، گفتاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
37 89 037 0912
صفر ، جفت
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
37 96 037 0912
صفر ، جفت
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
643 0030 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
653 0030 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
20 84 099 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
90 81 099 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
90 63 099 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
88 70 090 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
30 34 063 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
30 23 063 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
16 36 060 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
71 81 068 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
36 83 007 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
46 54 007 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
72 20 044 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
28 90 007 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
88 29 099 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
33 70 079 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
07 987 07 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
78 94 098 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
30 22 016 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
70 92 007 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
40 92 007 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
785 0040 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
786 0040 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
53 30 054 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
53 93 054 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
0 954 054 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
4 954 054 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
5 954 054 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
351 04 05 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
355 04 05 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
544 499 0 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
540 0499 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
456 0499 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
38 19 007 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
36 25 007 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
53 33 060 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
61 33 060 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
70 33 060 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
73 33 060 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
80 33 060 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
35 45 014 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
66 50 013 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
376 0 013 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
47 37 054 0912

صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
1 94 0994 0912
صفر ، جفت ، گفتاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
798 0998 0912
جفت جفت
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
71 04800 0912
صفر ،هزاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
72 04800 0912
صفر ،هزاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
73 04800 0912
صفر ،هزاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
96 58 058 0912
جفت جفت (البرز)
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
59 74 074 0912
جفت جفت
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
20 90 046 0912
صفر ،ده دهی
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
30 90 049 0912
صفر ،ده دهی
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
30 70 095 0912
صفر ،ده دهی
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
40 70 095 0912
صفر ،ده دهی
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
40 80 079 0912
صفر ،ده دهی،پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
1 399 099 0912

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکی +هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
5 399 099 0912

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکی +هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
7 399 099 0912

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکی +هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
7009 046 0912

صفر ،هزاری +هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
8004 049 0912

صفر ،هزاری +هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
8700 047 0912

صفر ،هزاری +هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606
8200 068 0912

صفر ،هزاری +هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
8 6789 00 0912

صفر ، ترتیبی +هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین
02144297606
900 0480 0912

صفر ،هزاری +هدیه سیم کارت اعتباری
قیمت روز و خرید آنلاین 02144297606


چرا سیم کارت کد صفر از دسته سیم کارت های ارزان است؟

چون سیم کارت ۰۹۱۲ کد صفر از قدمت پایین تری برخوردار است ، و در اصلاح تازه وارد بازار سیم کارت ایران است.


چرا سیم کارت کد صفر از محبوبیت بالایی برخوردار است؟

تنوع زیاد شماره ها ، صفر بودن و قیمت ارزان و مقرون به صرفه سبب محبوبیت این پیش کد جذاب ۰۹۱۲ است.


پایه قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد صفر چه عددی است؟

در حال حاضر از 13 میلیون تومان برای کد های صفر کارکرده و عددی بیش از ۱۸ میلیون تومان برای کدهای ۰ کارنکرده.


خرید سیم کارت 0912 کد 0 به قیمت مناسب  (سیم کارت 0912 کد 0 معمولی ارزانترین قیمت بازار و رند) صفر و کارکرده با امکان خرید آنلاین سیم کارت از نمایندگی همراه اول محبی با ارسال رایگان و سریع (۳ ساعته) می باشد ، قیمت سیم کارت کد 0 کارکرده در حال حاضر از 13 میلیون و نهصد هزار تومان می باشد ، لیست سیم کارت کد ۰ در جدول پایین می توانید مشاهده نمایید ، توجه داشته باشید روبروی هر شماره مبلغ سیم کارت درج شده است که با انتخاب گزینه خرید سیم کارت میتوانید براحتی خرید را انجام دهید ، جهت مشاوره قبل از خرید می توانید با شماره های زیر در تماس باشید:


02144200265

02144297606

09122259008


درباره سیم کارت کد 0 بیشتر بدانیم!آدرس نمایندگی همراه اول محبی :

*شعبه مرکزی : فلکه اول صادقیه به سمت ستارخان بین چهار راه اسدی و خسرو پاساژ صدف طبقه زیر همکف پلاک 5 نمایندگی همراه اول محبی

خرید سیم کارت 912 با کد صفر

سیم کارت‌ 912 کد 0 از دسته سیم کارت های دایمی همراه اول است . سیم کارت‌های کد 0 دارای اعتبار بالایی هستند و اکثر افرادی که سیم کارت اولی هستند از این کد استفاده می‌کنند.سیم کارت‌های 912 کد 0 تنوع و فراوانی زیادی دارند، اما 0912 کد صفر چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ برای اطلاع از این نکات در مورد خط صفر با ما همراه باشید.


سیم کارت 0912 کد 0 چیست؟

به سیم کارتی که پس از پیش کد 0912 عدد 0 داشته باشد سیم کارت کد 0 است ، سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد و در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.


مزایای سیم کارت کد 0 همراه اول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سیم کارت 0912 کد صفر ارزان است.
 • تنوع بسیار زیاد شماره های کد 0 .
 • معتبر بود سیم کارت 0912 کد 0 .

سیم کارت 912 کد 0 برای چه کسانی مناسب است؟

مشتریان با بودجه کمتر از 18 میلیون تومان.


علت ارزان بود سیم کارت کد 0 همراه اول چیست؟

قدمت کم و فراوانی بیشتر از دلایل قیمت ارزان سیم کارت کد صفر همراه اول است.


خرید سیم کارت 912 کد صفر از مراکز معتبر

اگر قصد خرید سیم کارت 912 کد 0 دارید، بهتر است از مراکز معتبر و نمایندگی‌های همراه اول اقدام به خرید آن کنید. نمایندگی همراه اول محبی مجموعه ای از متنوع ترین کد ۰ ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر قصد خرید سیم کارت کد صفر را دارید می‌توانید از نمایندگی همراه اول محبی به راحتی اقدام به خرید کنید. قیمت این سیم کارت مناسب است و امکان خرید برای اکثر افراد وجود دارد.


خلاصه کلام!

در صورتی که بودجه خرید سیم کارت شما کمتر از 18 میلیون تومان است سیم کارت کد صفر می توانید ، سیم کارت کد ۰ هیچ تفاوتی از نظر خدمات و آنتن دهی با سایر کد های ۰۹۱۲ همراه اول ندارد.

قیمت سیم کارت 0912 کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.

4.4/5 - (23 امتیاز)

۱۴۵ دیدگاه

 1. با سلام یه سیمکارت ۰۹۱۲ زیر ۷ تومان میخوام درحد صفر باشه بهتره. اگر کسی بود با این شماره تماس بگیره. ۰۹۱۹۷۵۲۲۲۷۳

 2. سلام. و. عرض ادب سیم کارت ۰۹۱۲ کسی برای فروش داره. تا ۷. تومن. هزینه می کنم. کارکرد م. باشه. اشکال. نداره. ۰۹۱۴۱۸۰۰۰۶۰

 3. سلام
  یه سیم کارت ۹۱۲ میخوام کدش و شمارش فرقی نمیکنه چند باشه .قیمت مناسب باشه.اگه موردی هستلطفا اطلاع بدین.ممنون
  ۰۹۳۵۳۰۶۹۸۰۵

 4. سلام من یک خط ۹۱۲ میخوام بودجه ام زیر۵ ملیون هست باهرکدکه باشه فرق نمیکنه.اگر کسی سراغ داریه بهم خبر بده ممنون

 5. سلام من دنبال یه خط ۰۹۱۲ هستم زیر ۵ میلیون کد ۰ یا هر شماره فرقی نداره .چون بودجه ام تا همین جواب میده اگه کسی سراغ داره تماس بگیره .۰۹۱۶۸۶۷۴۳۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

ارسال دیدگاه