سیم کارت 0912 کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد 0 تهران

 

درباره سیم کارت کد 0 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:موقعیت و نوع رند سیم کارت:
0912.04.80.300
33 51 042 0912569/000فروخته شدصفر ، سایر (خط زنجان)
582 483 0 0912569/000فروخته شدصفر ، گفتاری (خط البرز)
682 483 0 0912569/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط البرز)
584 483 0 0912569/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط البرز)
663 482 0 0912569/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(البرز)
667 482 0 0912569/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(البرز)
669 482 0 0912569/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(البرز)
84 70 046 0912573/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
52 87 054 0912573/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
55 26 048 0912594/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(البرز)
70 26 048 0912594/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(البرز)
77 26 048 0912594/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(البرز)
53 87 054 0912594/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
58 87 054 0912594/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
59 87 054 0912594/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
42 80 016 0912594/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
43 80 016 0912594/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
60 87 054 0912614/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
70 87 054 0912614/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
66 87 054 0912623/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
64 87 054 0912604/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
74 87 054 0912604/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
916 994 0 0912603/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، کدینگ(خط تهران)
917 994 0 0912603/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، کدینگ(خط تهران)
3 954 054 0912623/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
6 954 054 0912623/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
71 62 052 0912623/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای مرتب (خط تهران)
74 62 052 0912623/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای مرتب (خط تهران)
75 62 052 0912623/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای مرتب (خط تهران)
76 62 052 0912623/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای مرتب (خط تهران)
16 86 054 0912634/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای (خط تهران)
4 968 068 0912643/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
5 968 068 0912643/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
7 968 068 0912643/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
72 33 060 0912643/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای (خط تهران)
77 32 099 0912684/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی (خط تهران)
44 68 099 0912684/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی (خط تهران)
55 68 099 0912684/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی (خط تهران)
61 2 3 4 5 0 0912704/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
63 2 3 4 5 0 0912704/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
64 2 3 4 5 0 0912714/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
65 2 3 4 5 0 0912704/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
67 2 3 4 5 0 0912704/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
68 2 3 4 5 0 0912704/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
69 2 3 4 5 0 0912704/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
51 2 3 4 5 0 0912714/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
53 2 3 4 5 0 0912714/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
56 2 3 4 5 0 0912714/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
57 2 3 4 5 0 0912714/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
58 2 3 4 5 0 0912714/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
59 2 3 4 5 0 0912714/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
71 2 3 4 5 0 0912704/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
74 2 3 4 5 0 0912704/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
73 2 3 4 5 0 0912704/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
93 2 3 4 5 0 0912704/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
94 2 3 4 5 0 0912704/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
78 33 060 0912623/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای (خط تهران)
67 87 054 0912623/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای (خط تهران)
80 87 054 0912623/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای (خط تهران)
97 22 060 0912623/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای (خط تهران)
0 62 62 01 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
1 62 62 01 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
2 62 62 01 0912990/000فروخته شدصفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
3 62 62 01 0912810/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
4 62 62 01 0912810/000فروخته شدصفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
8 62 62 01 0912810/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
9 62 62 01 0912810/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
3 879 079 0912620/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
5 71 71 04 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (البرز)
54 87 054 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت (خط تهران)
64 33 060 0912650/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای (خط تهران)
519 0880 0912699/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر (خط تهران)
524 0880 0912699/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر (خط تهران)
687 87 04 0912700/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
83 70 090 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
84 70 090 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
86 70 090 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
50 2 3 4 5 0 0912754/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
60 2 3 4 5 0 0912754/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
70 2 3 4 5 0 0912754/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
55 2 3 4 5 0 0912754/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
66 2 3 4 5 0 0912754/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
52 2 3 4 5 0 0912784/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی،پله ای(خط تهران)
62 2 3 4 5 0 0912784/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی،پله ای(خط تهران)
72 2 3 4 5 0 0912784/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی،پله ای(خط تهران)
93 70 090 0912890/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
94 70 090 0912890/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
95 70 090 0912890/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
96 70 090 0912890/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
98 70 090 0912890/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
01 04 8 04 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
06 04 8 04 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
07 04 8 04 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
09 04 8 04 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
087 87 04 0912900/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
463 09 09 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
064 0164 09121/290/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری ، جفت (خط تهران)
043 0543 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، گفتاری ، جفت (خط تهران)
029 0429 09121/090/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری ، جفت (خط تهران)
87 79 079 09121/100/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای (خط تهران)
13 54 054 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت (خط تهران)
20 70 079 09121/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 70 079 09121/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
40 70 079 09121/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 90 049 09121/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 80 079 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای (خط تهران)
40 80 079 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای (خط تهران)
0 399 099 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
1 399 099 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
992 993 0 09121/450/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
994 993 0 09121/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
54 32 054 09121/490/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، جفت (خط تهران)
5 399 099 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
6 399 099 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
7 399 099 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
9001 049 09121/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9002 049 09121/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9003 049 09121/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9005 049 09121/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9006 049 09121/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9007 049 09121/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
2008 048 09121/990/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
7008 048 09121/990/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9700 047 09121/990/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
300 80 04 09121/980/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)

همراه:

09121404005

09122204005

 

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 

سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد. کد 0 در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.

قیمت سیم کارت 0912 کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.

26 دیدگاه

  1. محبی اسفند 27, 1397
  2. یدالله اسفند 27, 1397
  3. محبی اسفند 9, 1397
  4. ربیعی اسفند 8, 1397
  5. محبی بهمن 12, 1397
  6. جواد بهمن 11, 1397

پاسخی را بگذارید

ارسال دیدگاه