سیم کارت 0912 کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد 0 


شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت: 
941 47 06 0912

کارکرده
6/190/000*قرارداد ۲۰ روزه*
667 0472 0912
*فروخته شد
کارکرده
6/190/000*فروخته شد
724 319 0 0912

کارکرده
6/190/000

خرید سیم کارت

173 853 0 0912

کارکرده
6/290/000

خرید سیم کارت

68 35 037 0912

کارکرده
6/390/000*قرارداد ۲۰ روزه*
84 59 069 0912

کارکرده
6/390/000*قرارداد ۲۰ روزه*
304 335 0 0912

کارکرده
6/690/000*قرارداد ۲۰ روزه*
4 025 027 0912

کارکرده
7/290/000*قرارداد ۲۰ روزه*
625 0790 0912

صفر
7/790/000

خرید سیم کارت

532 0799 0912

صفر ، سایر
7/790/000

خرید سیم کارت

798 0466 0912

صفر ، سایر
7/790/000

خرید سیم کارت

521 0688 0912

صفر ، سایر
7/790/000

خرید سیم کارت

513 0688 0912

صفر ، سایر
7/790/000

خرید سیم کارت

46 23 049 0912

صفر
7/890/000

خرید سیم کارت

47 23 049 0912

صفر
7/890/000

خرید سیم کارت

403 492 0 0912

صفر
7/950/000

خرید سیم کارت

408 492 0 0912

صفر
7/950/000

خرید سیم کارت

48 23 049 0912

صفر
7/950/000

خرید سیم کارت

79 45 015 0912

صفر
7/990/000

خرید سیم کارت

034 0455 0912

صفر ، سایر
8/390/000

خرید سیم کارت

037 0455 0912

صفر ، سایر
8/390/000

خرید سیم کارت

67 50 051 0912

صفر،پله ای
8/430/000

خرید سیم کارت

68 50 051 0912

صفر،پله ای
8/430/000

خرید سیم کارت

74 50 051 0912

صفر،پله ای
8/430/000

خرید سیم کارت

86 50 051 0912

صفر،پله ای
8/430/000

خرید سیم کارت

87 50 051 0912

صفر،پله ای
8/430/000

خرید سیم کارت

881 06 04 0912

صفر ، پله ای
8/450/000

خرید سیم کارت

448 06 04 0912

صفر ، پله ای
8/450/000

خرید سیم کارت

804 05 03 0912

صفر ، پله ای
8/500/000

خرید سیم کارت

904 05 03 0912

صفر ، پله ای
8/500/000

خرید سیم کارت

53 78 003 0912

صفر ، دو صفر
8/790/000

خرید سیم کارت

626 0 079 0912

صفر ، پله ای
8/990/000

خرید سیم کارت

646 0 079 0912

صفر ، پله ای
8/990/000

خرید سیم کارت

656 0 079 0912

صفر ، پله ای
8/990/000

خرید سیم کارت

953 512 0 0912

صفر
9/250/000

خرید سیم کارت

954 512 0 0912

صفر
9/250/000

خرید سیم کارت

964 512 0 0912

صفر
9/250/000

خرید سیم کارت

046 512 0 0912

صفر
9/350/000

خرید سیم کارت

047 512 0 0912

صفر
9/350/000

خرید سیم کارت

049 512 0 0912

صفر
9/350/000

خرید سیم کارت

993 0660 0912

صفر ،دودویی
9/490/000

خرید سیم کارت

997 0660 0912

صفر ،دودویی
9/490/000

خرید سیم کارت

998 0660 0912

صفر ،دودویی
9/490/000

خرید سیم کارت

83 81 068 0912

صفر ، پله ای
9/590/000

خرید سیم کارت

84 81 068 0912

صفر ، پله ای
9/590/000

خرید سیم کارت

85 81 068 0912

صفر ، پله ای
9/590/000

خرید سیم کارت

79 80 054 0912

صفر ، پله ای
9/590/000

خرید سیم کارت

01 81 054 0912

صفر ، پله ای
9/590/000

خرید سیم کارت

83 80 054 0912

صفر ، پله ای
9/590/000

خرید سیم کارت

81 55 006 0912

صفر
9/950/000

خرید سیم کارت

82 55 006 0912

صفر

9/950/000

خرید سیم کارت

83 55 006 0912

صفر
9/950/000

خرید سیم کارت

84 55 006 0912

صفر
9/950/000

خرید سیم کارت

58 38 040 0912

صفر ، پله ای از اول و آخر
9/800/000

خرید سیم کارت

98 38 040 0912

صفر ، پله ای از اول و آخر
9/800/000

خرید سیم کارت

91 71 040 0912

صفر ، پله ای از اول و آخر
9/900/000

خرید سیم کارت

3 879 079 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
9/990/000

خرید سیم کارت

3 754 054 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
9/990/000

خرید سیم کارت

9 754 054 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
9/990/000

خرید سیم کارت

6 754 054 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
9/990/000

خرید سیم کارت

87 50 090 0912

صفر ، ده دهی
9/690/000

خرید سیم کارت

46 50 090 0912

صفر ، ده دهی
9/690/000

خرید سیم کارت

47 50 090 0912

صفر ، ده دهی
9/690/000

خرید سیم کارت

48 50 090 0912

صفر ، ده دهی
9/690/000

خرید سیم کارت

239 0400 0912

کارکرده،هزاری
10/290/000

خرید سیم کارت

540 740 0 0912

کارکرده، جفت جفت
15/490/000

خرید سیم کارت

087 87 04 0912

صفر ، جفت جفت ، البرز
10/990/000

خرید سیم کارت

5 754 054 0912

صفر ، جفت ، گفتاری ، پله ای
10/990/000

خرید سیم کارت

735 0032 0912

صفر ، گفتاری
9/990/000

خرید سیم کارت

736 0032 0912

صفر ، گفتاری
9/990/000

خرید سیم کارت

738 0032 0912

صفر ، گفتاری
9/990/000

خرید سیم کارت

6 59 58 00 0912

صفر ، گفتاری
9/990/000

خرید سیم کارت

1 94 0994 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
10/300/000

خرید سیم کارت

95 654 00 0912

صفر ، ترتیبی
10/300/000

خرید سیم کارت

94 70 090 0912

صفر ، ده دهی
10/500/000

خرید سیم کارت

643 0030 0912

صفر
10/900/000

خرید سیم کارت

653 0030 0912

صفر
10/900/000

خرید سیم کارت

0 54 7 54 0 0912

صفر ، جفت ، گفتاری
10/990/000

خرید سیم کارت

96 94 008 0912

صفر ، پله ای
11/300/000

خرید سیم کارت

97 94 008 0912

صفر ، پله ای
11/300/000

خرید سیم کارت

37 89 037 0912

صفر ، جفت
11/500/000

خرید سیم کارت

37 96 037 0912

صفر ، جفت
11/500/000

خرید سیم کارت

798 0998 0912

جفت جفت
11/990/000

خرید سیم کارت

96 58 058 0912

جفت جفت (البرز)
12/990/000

خرید سیم کارت

59 74 074 0912

جفت جفت
12/990/000

خرید سیم کارت

68 74 074 0912

جفت جفت
12/990/000

خرید سیم کارت

489 0089 0912

صفر ، هزاری
13/500/000

خرید سیم کارت

1 399 099 0912

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکی
14/500/000

خرید سیم کارت

5 399 099 0912

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکی
14/500/000

خرید سیم کارت

7 399 099 0912

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکی
14/500/000

خرید سیم کارت

20 90 046 0912

صفر ،ده دهی
14/700/000

خرید سیم کارت

30 90 049 0912

صفر ،ده دهی
14/700/000

خرید سیم کارت

30 70 095 0912

صفر ،ده دهی
14/700/000

خرید سیم کارت

40 70 095 0912

صفر ،ده دهی
14/700/000

خرید سیم کارت

40 80 079 0912

صفر ،ده دهی،پله ای
14/900/000

خرید سیم کارت

7009 046 0912

صفر ،هزاری
15/500/000

خرید سیم کارت

8004 049 0912

صفر ،هزاری
15/500/000

خرید سیم کارت

9 6789 00 0912

صفر ، ترتیبی
16/900/000

خرید سیم کارت

08 484 08 0912

صفر ، جفت جفت
16/900/000

خرید سیم کارت

8 6789 00 0912

صفر ، ترتیبی
16/900/000

خرید سیم کارت

66 47 066 0912
*فروخته شد
صفر ،جفت
16/900/000*فروخته شد
900 0480 0912

صفر ،هزاری
17/900/000

خرید سیم کارت

8700 047 0912

صفر ،هزاری
17/900/000

خرید سیم کارت

.0912.047.87.00.

خرید سیم کارت 0912 کد 0 به قیمت مناسب  (سیم کارت 0912 کد 0 معمولی ارزانترین قیمت بازار و رند) صفر و کارکرده با امکان خرید آنلاین سیم کارت از نمایندگی همراه اول محبی با ارسال رایگان و سریع (۳ ساعته) می باشد ، قیمت سیم کارت کد 0 کارکرده در حال حاضر از پنج میلیون و نهصد هزار تومان می باشد ، لیست سیم کارت کد ۰ در جدول پایین می توانید مشاهده نمایید ، توجه داشته باشید روبروی هر شماره مبلغ سیم کارت درج شده است که با انتخاب گزینه خرید سیم کارت میتوانید براحتی خرید را انجام دهید ، جهت مشاوره قبل از خرید می توانید با شماره های زیر در تماس باشید:


02144200265

02144297606

09122259008


درباره سیم کارت کد 0 بیشتر بدانیم!آدرس نمایندگی همراه اول محبی :

*شعبه مرکزی : فلکه اول صادقیه به سمت ستارخان بین چهار راه اسدی و خسرو پاساژ صدف طبقه زیر همکف پلاک 5 نمایندگی همراه اول محبی

خرید سیم کارت 912 با کد صفر

سیم کارت‌ 912 کد 0 از دسته سیم کارت های دایمی همراه اول است . سیم کارت‌های کد 0 دارای اعتبار بالایی هستند و اکثر افرادی که سیم کارت اولی هستند از این کد استفاده می‌کنند.سیم کارت‌های 912 کد 0 تنوع و فراوانی زیادی دارند، اما 0912 کد صفر چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ برای اطلاع از این نکات در مورد خط صفر با ما همراه باشید.


سیم کارت 0912 کد 0 چیست؟

به سیم کارتی که پس از پیش کد 0912 عدد 0 داشته باشد سیم کارت کد 0 است ، سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد و در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.


مزایای سیم کارت کد 0 همراه اول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سیم کارت 0912 کد صفر ارزان است.
 • تنوع بسیار زیاد شماره های کد 0 .
 • معتبر بود سیم کارت 0912 کد 0 .

سیم کارت 912 کد 0 برای چه کسانی مناسب است؟

مشتریان با بودجه کمتر از 6 میلیون تومان.


علت ارزان بود سیم کارت کد 0 همراه اول چیست؟

قدمت کم و فراوانی بیشتر از دلایل قیمت ارزان سیم کارت کد صفر همراه اول است.


خرید سیم کارت 912 کد صفر از مراکز معتبر

اگر قصد خرید سیم کارت 912 کد 0 دارید، بهتر است از مراکز معتبر و نمایندگی‌های همراه اول اقدام به خرید آن کنید. نمایندگی همراه اول محبی مجموعه ای از متنوع ترین کد ۰ ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر قصد خرید سیم کارت کد صفر را دارید می‌توانید از نمایندگی همراه اول محبی به راحتی اقدام به خرید کنید. قیمت این سیم کارت مناسب است و امکان خرید برای اکثر افراد وجود دارد.


خلاصه کلام!

در صورتی که بودجه خرید سیم کارت شما کمتر از 6 میلیون تومان است سیم کارت کد صفر می توانید ، سیم کارت کد ۰ هیچ تفاوتی از نظر خدمات و آنتن دهی با سایر کد های ۰۹۱۲ همراه اول ندارد.

قیمت سیم کارت 0912 کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۸۹ رای

  ۱۰۱ دیدگاه

  دیدگاهتان را بنویسید

  ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

  ارسال دیدگاه