سیم کارت 0912 کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد 0 


شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:
.0912.048.0.900.
48 20 053 0912
فروخته شد
کارکرده
13/990/000فروخته شد
863 0169 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
17/990/000

خرید سیم کارت

867 0169 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
17/990/000

خرید سیم کارت

59 63 067 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
17/990/000فروخته شد
687 0790 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
18/500/000

خرید سیم کارت

509 531 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/500/000

خرید سیم کارت

40 79 095 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/700/000

خرید سیم کارت

47 23 049 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

48 23 049 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

403 492 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

408 492 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

975 0665 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

275 0644 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

798 0466 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

532 0799 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

937 0788 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

957 0788 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

641 0988 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

659 0988 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

657 0988 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

732 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

735 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

736 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

932 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

935 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

936 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

937 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

938 0544 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

037 0455 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

18 75 066 0912

صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

19 75 066 0912

صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

017 0788 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

018 0788 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

487 02 04 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

854 06 09 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
19/900/000

خرید سیم کارت

953 512 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
20/590/000

خرید سیم کارت

964 512 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
20/590/000

خرید سیم کارت

046 512 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
20/790/000

خرید سیم کارت

047 512 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
20/790/000

خرید سیم کارت

049 512 0 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
20/790/000

خرید سیم کارت

74 50 051 0912
صفر،پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
20/850/000

خرید سیم کارت

86 50 051 0912
صفر،پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
20/850/000

خرید سیم کارت

012 0788 0912
صفر ، سایر
+هدیه سیم کارت اعتباری
20/850/000

خرید سیم کارت

626 0 079 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
20/990/000

خرید سیم کارت

646 0 079 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
20/990/000

خرید سیم کارت

656 0 079 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
20/990/000

خرید سیم کارت

997 0660 0912
صفر ،دودویی
+هدیه سیم کارت اعتباری
21/590/000

خرید سیم کارت

998 0660 0912
صفر ،دودویی
+هدیه سیم کارت اعتباری
21/590/000

خرید سیم کارت

307 05 09 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
21/650/000

خرید سیم کارت

308 05 09 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
21/650/000

خرید سیم کارت

85 81 068 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
21/990/000

خرید سیم کارت

79 80 054 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
21/990/000

خرید سیم کارت

83 80 054 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
21/990/000

خرید سیم کارت

270 05 09 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
21/990/000

خرید سیم کارت

370 05 09 0912
صفر ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
21/990/000

خرید سیم کارت

3 879 079 0912
صفر ، جفت ، گفتاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
21/990/000

خرید سیم کارت

3 754 054 0912
صفر ، جفت ، گفتاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
21/990/000

خرید سیم کارت

9 754 054 0912
صفر ، جفت ، گفتاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
21/990/000

خرید سیم کارت

6 754 054 0912
صفر ، جفت ، گفتاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
21/990/000

خرید سیم کارت

48 50 090 0912
صفر ، ده دهی
+هدیه سیم کارت اعتباری
23/590/000

خرید سیم کارت

87 50 090 0912
صفر ، ده دهی
+هدیه سیم کارت اعتباری
23/590/000

خرید سیم کارت

738 0032 0912
صفر ، گفتاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
24/590/000

خرید سیم کارت

087 87 04 0912
صفر ، جفت جفت ، البرز
+هدیه سیم کارت اعتباری
26/590/000

خرید سیم کارت

5 754 054 0912
صفر ، جفت ، گفتاری ، پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
26/590/000

خرید سیم کارت

95 654 00 0912
صفر ، ترتیبی
+هدیه سیم کارت اعتباری
27/900/000

خرید سیم کارت

94 70 090 0912
صفر ، ده دهی
+هدیه سیم کارت اعتباری
28/900/000

خرید سیم کارت

0 54 7 54 0 0912
صفر ، جفت ، گفتاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
28/900/000

خرید سیم کارت

37 89 037 0912
صفر ، جفت
+هدیه سیم کارت اعتباری
29/900/000

خرید سیم کارت

37 96 037 0912
صفر ، جفت
+هدیه سیم کارت اعتباری
29/900/000

خرید سیم کارت

643 0030 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
30/900/000

خرید سیم کارت

653 0030 0912
صفر
+هدیه سیم کارت اعتباری
30/900/000

خرید سیم کارت

1 94 0994 0912
صفر ، جفت ، گفتاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
31/590/000

خرید سیم کارت

798 0998 0912
جفت جفت
+هدیه سیم کارت اعتباری
31/900/000

خرید سیم کارت

71 04800 0912
صفر ،هزاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
32/000/000

خرید سیم کارت

72 04800 0912
صفر ،هزاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
32/000/000

خرید سیم کارت

73 04800 0912
صفر ،هزاری
+هدیه سیم کارت اعتباری
32/000/000

خرید سیم کارت

96 58 058 0912
جفت جفت (البرز)
+هدیه سیم کارت اعتباری
32/000/000

خرید سیم کارت

59 74 074 0912
جفت جفت
+هدیه سیم کارت اعتباری
32/000/000

خرید سیم کارت

20 90 046 0912
صفر ،ده دهی
+هدیه سیم کارت اعتباری
34/900/000

خرید سیم کارت

30 90 049 0912
صفر ،ده دهی
+هدیه سیم کارت اعتباری
34/900/000

خرید سیم کارت

30 70 095 0912
صفر ،ده دهی
+هدیه سیم کارت اعتباری
34/900/000

خرید سیم کارت

40 70 095 0912
صفر ،ده دهی
+هدیه سیم کارت اعتباری
34/900/000

خرید سیم کارت

40 80 079 0912
صفر ،ده دهی،پله ای
+هدیه سیم کارت اعتباری
35/500/000

خرید سیم کارت

1 399 099 0912

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکی +هدیه سیم کارت اعتباری
37/000/000

خرید سیم کارت

5 399 099 0912

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکی +هدیه سیم کارت اعتباری
37/000/000

خرید سیم کارت

7 399 099 0912

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکی +هدیه سیم کارت اعتباری
37/000/000

خرید سیم کارت

7009 046 0912

صفر ،هزاری +هدیه سیم کارت اعتباری
49/000/000

خرید سیم کارت

8004 049 0912

صفر ،هزاری +هدیه سیم کارت اعتباری
49/000/000

خرید سیم کارت

8700 047 0912

صفر ،هزاری +هدیه سیم کارت اعتباری
55/000/000

خرید سیم کارت

8200 068 0912

صفر ،هزاری +هدیه سیم کارت اعتباری
55/000/000

خرید سیم کارت

8 6789 00 0912

صفر ، ترتیبی +هدیه سیم کارت اعتباری
تماس بگیریدقیمت روز استعلام شود.
*02144200265*

900 0480 0912

صفر ،هزاری +هدیه سیم کارت اعتباری
تماس بگیریدقیمت روز استعلام شود.
*02144200265*


چرا سیم کارت کد صفر از دسته سیم کارت های ارزان است؟

جواب : چون ۰۹۱۲ کد صفر از قدمت پایین تری برخوردار است.


چرا سیم کارت کد صفر از محبوبیت بالایی برخوردار است؟

جواب : تنوع زیاد شماره ها ، صفر بودن و قیمت ارزان


پایه قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد صفر چه عددی است؟

جواب : در حال حاضر از 13 میلیون تومان برای کد های صفر کارکرده.


خرید سیم کارت 0912 کد 0 به قیمت مناسب  (سیم کارت 0912 کد 0 معمولی ارزانترین قیمت بازار و رند) صفر و کارکرده با امکان خرید آنلاین سیم کارت از نمایندگی همراه اول محبی با ارسال رایگان و سریع (۳ ساعته) می باشد ، قیمت سیم کارت کد 0 کارکرده در حال حاضر از 12 میلیون و نهصد هزار تومان می باشد ، لیست سیم کارت کد ۰ در جدول پایین می توانید مشاهده نمایید ، توجه داشته باشید روبروی هر شماره مبلغ سیم کارت درج شده است که با انتخاب گزینه خرید سیم کارت میتوانید براحتی خرید را انجام دهید ، جهت مشاوره قبل از خرید می توانید با شماره های زیر در تماس باشید:


02144200265

02144297606

09122259008


درباره سیم کارت کد 0 بیشتر بدانیم!آدرس نمایندگی همراه اول محبی :

*شعبه مرکزی : فلکه اول صادقیه به سمت ستارخان بین چهار راه اسدی و خسرو پاساژ صدف طبقه زیر همکف پلاک 5 نمایندگی همراه اول محبی

خرید سیم کارت 912 با کد صفر

سیم کارت‌ 912 کد 0 از دسته سیم کارت های دایمی همراه اول است . سیم کارت‌های کد 0 دارای اعتبار بالایی هستند و اکثر افرادی که سیم کارت اولی هستند از این کد استفاده می‌کنند.سیم کارت‌های 912 کد 0 تنوع و فراوانی زیادی دارند، اما 0912 کد صفر چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ برای اطلاع از این نکات در مورد خط صفر با ما همراه باشید.


سیم کارت 0912 کد 0 چیست؟

به سیم کارتی که پس از پیش کد 0912 عدد 0 داشته باشد سیم کارت کد 0 است ، سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد و در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.


مزایای سیم کارت کد 0 همراه اول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سیم کارت 0912 کد صفر ارزان است.
 • تنوع بسیار زیاد شماره های کد 0 .
 • معتبر بود سیم کارت 0912 کد 0 .

سیم کارت 912 کد 0 برای چه کسانی مناسب است؟

مشتریان با بودجه کمتر از 14 میلیون تومان.


علت ارزان بود سیم کارت کد 0 همراه اول چیست؟

قدمت کم و فراوانی بیشتر از دلایل قیمت ارزان سیم کارت کد صفر همراه اول است.


خرید سیم کارت 912 کد صفر از مراکز معتبر

اگر قصد خرید سیم کارت 912 کد 0 دارید، بهتر است از مراکز معتبر و نمایندگی‌های همراه اول اقدام به خرید آن کنید. نمایندگی همراه اول محبی مجموعه ای از متنوع ترین کد ۰ ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر قصد خرید سیم کارت کد صفر را دارید می‌توانید از نمایندگی همراه اول محبی به راحتی اقدام به خرید کنید. قیمت این سیم کارت مناسب است و امکان خرید برای اکثر افراد وجود دارد.


خلاصه کلام!

در صورتی که بودجه خرید سیم کارت شما کمتر از 14 میلیون تومان است سیم کارت کد صفر می توانید ، سیم کارت کد ۰ هیچ تفاوتی از نظر خدمات و آنتن دهی با سایر کد های ۰۹۱۲ همراه اول ندارد.

قیمت سیم کارت 0912 کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.

4.2/5 - (13 امتیاز)

۱۴۵ دیدگاه

 1. با سلام یه سیمکارت ۰۹۱۲ زیر ۷ تومان میخوام درحد صفر باشه بهتره. اگر کسی بود با این شماره تماس بگیره. ۰۹۱۹۷۵۲۲۲۷۳

 2. سلام. و. عرض ادب سیم کارت ۰۹۱۲ کسی برای فروش داره. تا ۷. تومن. هزینه می کنم. کارکرد م. باشه. اشکال. نداره. ۰۹۱۴۱۸۰۰۰۶۰

 3. سلام
  یه سیم کارت ۹۱۲ میخوام کدش و شمارش فرقی نمیکنه چند باشه .قیمت مناسب باشه.اگه موردی هستلطفا اطلاع بدین.ممنون
  ۰۹۳۵۳۰۶۹۸۰۵

 4. سلام من یک خط ۹۱۲ میخوام بودجه ام زیر۵ ملیون هست باهرکدکه باشه فرق نمیکنه.اگر کسی سراغ داریه بهم خبر بده ممنون

 5. سلام من دنبال یه خط ۰۹۱۲ هستم زیر ۵ میلیون کد ۰ یا هر شماره فرقی نداره .چون بودجه ام تا همین جواب میده اگه کسی سراغ داره تماس بگیره .۰۹۱۶۸۶۷۴۳۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

ارسال دیدگاه