سیم کارت 0912 کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد 0 تهران

 

درباره سیم کارت کد 0 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
0912.006789.00
4883 016 0912485/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری
4889 016 0912485/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری
84 90 067 0912485/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
85 90 067 0912485/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
089 0679 0912539/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
65 70 017 0912485/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری
66 70 017 0912545/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری
67 70 017 0912499/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری
68 70 017 0912485/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری
81 70 017 0912485/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری
82 70 017 0912485/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری
83 70 017 0912485/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری
84 70 017 0912485/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری
34 70 079 0912485/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
36 70 079 0912485/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
221 477 0 0912499/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری،البرز
223 477 0 0912499/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری،البرز
228 477 0 0912499/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری،البرز
229 477 0 0912499/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری،البرز
220 0464 0912525/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
221 0464 0912499/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
223 0464 0912499/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
225 0464 0912499/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
227 0464 0912499/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
228 0464 0912499/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
229 0464 0912499/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
61 30 054 0912515/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
62 30 054 0912515/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
40 99 054 0912535/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری
16 36 054 0912550/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
16 86 054 0912550/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
17 47 013 0912550/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
18 48 013 0912550/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
20 83 099 0912550/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
30 64 099 0912550/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
50 64 099 0912550/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
30 83 099 0912590/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
2 954 054 0912580/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری
3 954 054 0912580/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری
6 954 054 0912580/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری
91 22 060 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
93 22 060 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
94 22 060 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
95 22 060 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
96 22 060 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
97 22 060 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
98 22 060 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
57 37 054 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
519 0880 0912699/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
521 0880 0912699/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
524 0880 0912699/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
40 76 022 0912640/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
0 789 022 0912640/000

خرید سیم کارت

ترتیبی
92 22 060 0912650/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
9 3456 01 0912685/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی
48 3456 0 0912690/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی
49 3456 0 0912690/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی
687 87 04 0912700/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
987 87 04 0912700/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
287 87 04 0912700/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
83 70 090 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
84 70 090 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
86 70 090 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
89 70 090 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
11 30 099 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
90 22 060 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
93 98 004 0912750/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
646 0030 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
669 122 0 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
29 39 004 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
34 39 004 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
30 39 004 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
33 39 004 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
91 70 090 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
93 70 090 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
94 70 090 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
95 70 090 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
96 70 090 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
98 70 090 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی
01 04 8 04 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
02 04 8 04 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
06 04 8 04 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
07 04 8 04 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
09 04 8 04 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
087 87 04 0912900/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
461 09 09 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
462 09 09 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
463 09 09 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت
63 03456 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی
13 54 054 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
17 54 054 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
18 54 054 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
19 54 054 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت
660 0122 09121/100/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
20 70 079 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
30 70 079 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
40 70 079 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
50 70 079 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
2004 079 09121/450/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
2006 079 09121/450/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
2008 079 09121/450/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
2008 048 09121/790/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
7008 048 09121/790/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
9700 047 09121/790/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
300 80 04 09121/980/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
500 90 04 09121/980/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
7001 008 09122/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری ،دودویی
7002 008 09122/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری ،دودویی
7003 008 09122/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری ،دودویی
7004 008 09122/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری ،دودویی
7006 008 09122/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری ،دودویی
00 6789 00 09122/900/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی خاص
*صفر آخر مجازی است*

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 

سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد. کد 0 در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.

قیمت سیم کارت 0912 کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.

10 دیدگاه

  1. فرخ آذر 15, 1397
  2. اسد آبان 30, 1397
  3. ناشناس آبان 27, 1397
  4. ناشناس آبان 27, 1397
  5. vahid karimi آبان 5, 1397
  6. امیرعلی قربانی مهر 29, 1397
  7. شکری افراتکی مهر 26, 1397
  8. اقاباقری مهر 26, 1397
  9. کرمی مهر 25, 1397
  10. امامی مهر 25, 1397

پاسخی را بگذارید

9 − دو =

پاک کردن ارسال