سیم کارت 0912 کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد 0 تهران

درباره سیم کارت کد 0 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:موقعیت و نوع رند سیم کارت:
0912.04.80.300
659 688 0 0912799/000فروخته شدصفر ، گفتاری
643 688 0 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری
647 688 0 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری
649 688 0 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری
673 688 0 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری
25 33 046 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری
27 33 046 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
28 33 046 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
29 33 046 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
61 33 046 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
51 33 046 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
52 33 046 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
54 33 046 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
57 33 046 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
58 33 046 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
59 33 046 0912799/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
26 77 016 0912830/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
36 77 016 0912830/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
46 77 016 0912830/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
26 33 046 0912830/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
11 95 016 0912830/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
56 33 046 0912830/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
50 33 046 0912899/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
60 33 046 0912899/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
690 688 0 0912870/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری
690 688 0 0912870/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری
755 688 0 0912899/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری ، دودویی
766 688 0 0912899/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری ، دودویی
663 688 0 0912899/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری ، دودویی
2 5 6 7 8 04 0912899/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
1 4 3 6 7 04 0912899/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط البرز)
۲ 4 3 6 7 04 0912899/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط البرز)
3 5 6 7 8 04 0912899/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
7 5 6 7 8 04 0912899/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
9 5 6 7 8 04 0912899/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
5 5 6 7 8 04 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
63 2 3 4 5 0 0912944/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
65 2 3 4 5 0 0912944/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
67 2 3 4 5 0 0912944/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
53 2 3 4 5 0 0912954/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
56 2 3 4 5 0 0912954/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
57 2 3 4 5 0 0912954/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
58 2 3 4 5 0 0912954/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
71 2 3 4 5 0 0912944/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
74 2 3 4 5 0 0912944/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
73 2 3 4 5 0 0912944/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
93 2 3 4 5 0 0912944/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
94 2 3 4 5 0 0912944/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
524 0880 0912939/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر (خط تهران)
08 88 079 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
18 88 079 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
616 477 0 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
606 477 0 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
08 78 054 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
09 79 054 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
3 879 079 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
687 87 04 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
70 2 3 4 5 0 0912994/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
66 2 3 4 5 0 0912994/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
72 2 3 4 5 0 09121/025/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی،پله ای(خط تهران)
93 70 090 09121/230/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
94 70 090 09121/230/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
96 70 090 09121/230/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
98 70 090 09121/230/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
01 04 8 04 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
09 04 8 04 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
087 87 04 09121/450/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
043 0543 09121/540/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، گفتاری ، جفت (خط تهران)
029 0429 09121/540/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری ، جفت (خط تهران)
13 54 054 09121/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت (خط تهران)
10 90 046 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
20 90 046 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
30 70 095 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
40 70 095 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
30 70 079 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
40 70 079 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 90 049 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 80 079 09122/040/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای (خط تهران)
40 80 079 09122/040/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای (خط تهران)
0 399 099 09122/040/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
1 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
992 993 0 09122/040/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
994 993 0 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
16 95 016 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت (خط تهران)
54 32 054 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، جفت (خط تهران)
5 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
6 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
7 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
9002 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9003 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9005 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9006 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9007 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
7008 048 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
1002 046 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9700 047 09122/540/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
0912-022-78-661/750/000

خرید سیم کارت

سیم کارت فون واژه 09120Carton
0 54 7 54 0 09122/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
1 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
2 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
3 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
4 754 054 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
5 754 054 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری ، پله ای
6 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
548 547 0 09122/740/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
9 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
300 80 04 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)

همراه:

09121404005

09122204005

 

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 


سیم کارت 0912 کد 0 چیست؟

به سیم کارتی که پس از پیش کد 0912 عدد 0 داشته باشد سیم کارت کد 0 است ، سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد و در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.


مزایای سیم کارت کد 0 همراه اول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سیم کارت 0912 کد صفر ارزان است.
 • تنوع بسیار زیاد شماره های کد 0 .
 • معتبر بود سیم کارت 0912 کد 0 .


سیم کارت 912 کد 0 برای چه کسانی مناسب است؟

مشتریان با بودجه کمتر از ۱ میلیون تومان.


علت ارزان بود سیم کارت کد 0 همراه اول چیست؟

قدمت کم و فراوانی بیشتر از دلایل قیمت ارزان سیم کارت کد صفر همراه اول است.


خلاصه کلام!

در صورتی که بودجه خرید سیم کارت شما کمتر از 1/5 میلیون تومان است سیم کارت کد صفر می توانید ، سیم کارت کد ۰ هیچ تفاوتی از نظر خدمات و آنتن دهی با سایر کد های ۰۹۱۲ همراه اول ندارد.

قیمت سیم کارت 0912 کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.

30 دیدگاه

 1. محبی فروردین 22, 1398
 2. Alireza فروردین 21, 1398
 3. محبی فروردین 17, 1398
 4. ali فروردین 17, 1398
 5. محبی اسفند 27, 1397
 6. یدالله اسفند 27, 1397
 7. محبی اسفند 9, 1397
 8. ربیعی اسفند 8, 1397
 9. محبی بهمن 12, 1397
 10. جواد بهمن 11, 1397

پاسخی را بگذارید

Solve : *
14 + 21 =


ارسال دیدگاه