سیم کارت ۰۹۱۲ کد 8 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۸

 

درباره سیم کارت کد 8 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت :
0912.8.719.714
4005 875 09122/400/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری مرتب
9100 875 09121/950/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
9003 875 09121/890/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
4900 875 09121/890/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
4008 875 09121/890/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
9400 871 09121/890/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
9600 871 09121/890/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری
50 90 875 09121/790/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
60 90 875 09121/790/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
70 90 875 09121/790/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی
90 92 875 09121/290/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
01 61 875 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
02 62 875 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
92 94 875 0912 1/200/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
13 63 875 09121/100/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
14 64 875 09121/100/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
16 36 875 09121/100/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
71 60 875 09121/050/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
72 60 875 09121/050/000فروخته شدصفر ،سایر
73 60 875 09121/050/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
74 60 875 09121/050/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
76 60 875 09121/050/000فروخته شدصفر ،سایر
78 60 875 09121/050/000فروخته شدصفر ،سایر
79 60 875 09121/050/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
77 60 875 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ،سایر
2 475 875 0912990/000فروخته شدصفر ، جفت ، گفتاری
3 475 875 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری
9 475 875 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری
713 719 8 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری
714 719 8 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری

سیم کارت 0912 کد 8

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 

سیم کارت 0912 کد 8 صفر از سال ۱۳۸۹ بصورت ثبت نام از سوی همراه اول عرضه شد ، هم اکنون سیم کارت کد ۸ صفر و کارکرده در نمایندگی همراه اول .

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۸ صفر هم اکنون از ۷۰۰ هزار تومان و کد ۸ کار کرده از ۵۰۰ هزار تومان است.

قیمت سیم کارت کد 8 تهران به تومان است.