سیم کارت 0912 کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد 0 تهران

درباره سیم کارت کد 0 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:موقعیت و نوع رند سیم کارت:
0912.04.80.300
13 77 054 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
15 77 054 0912860/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر
2 4 5 6 7 04 0912870/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط البرز)
9 5 6 7 8 04 0912870/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
22 76 016 0912988/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
33 76 016 0912988/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
30 76 016 0912988/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
5 5 6 7 8 04 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
57 2 3 4 5 0 0912954/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
71 2 3 4 5 0 0912944/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
94 2 3 4 5 0 0912944/000فروخته شدصفر ، ترتیبی (خط تهران)
1 77 99 04 0912989/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
2 77 99 04 0912989/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
3 77 99 04 0912989/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
5 77 99 04 0912989/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
6 77 99 04 0912989/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی
616 477 0 0912990/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای
08 78 054 0912990/000فروخته شدصفر ، پله ای
09 79 054 0912990/000فروخته شدصفر ، پله ای
8 55 44 01 0912999/000فروخته شدصفر ، دودویی
364 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
365 0130 0912999/000فروخته شدصفر ، گفتاری (خط تهران)
366 0130 09121/090/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
367 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
368 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
369 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
370 0130 09121/400/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
371 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
372 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
373 0130 09121/300/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
374 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
375 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
376 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
377 0130 09121/090/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
378 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
379 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
380 0130 09121/400/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
381 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
382 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
383 0130 09121/300/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
384 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
385 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
386 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
387 0130 0912999/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
388 0130 09121/090/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری (خط تهران)
73 50 090 09121/090/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
64 50 090 09121/120/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
68 50 090 09121/120/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
3 879 079 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
687 87 04 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
93 70 090 09121/230/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
94 70 090 09121/230/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
96 70 090 09121/230/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
98 70 090 09121/230/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
01 04 8 04 09121/390/000فروخته شدصفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
087 87 04 09121/450/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
10 90 046 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
20 90 046 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
30 70 095 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
40 70 095 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
30 70 079 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 90 049 09121/900/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 80 079 09122/040/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای (خط تهران)
40 80 079 09122/040/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای (خط تهران)
1 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
16 95 016 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت (خط تهران)
54 32 054 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، جفت (خط تهران)
62062 01 09122/940/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت (خط سراسری)
5 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
6 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
7 399 099 09121/840/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
9002 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9003 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9005 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9006 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9007 049 09122/240/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
0912-022-78-661/750/000

خرید سیم کارت

سیم کارت فون واژه 09120Carton
0 54 7 54 0 09122/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
1 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
2 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
3 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
4 754 054 09121/390/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
5 754 054 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری ، پله ای
6 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
548 547 0 09122/740/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
9 754 054 09121/250/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، گفتاری
9700 047 09122/540/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
1002 046 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
7008 048 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
300 80 04 09122/850/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)

همراه:

09121404005

09122204005

 

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 


سیم کارت 0912 کد 0 چیست؟

به سیم کارتی که پس از پیش کد 0912 عدد 0 داشته باشد سیم کارت کد 0 است ، سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد و در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.


مزایای سیم کارت کد 0 همراه اول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سیم کارت 0912 کد صفر ارزان است.
 • تنوع بسیار زیاد شماره های کد 0 .
 • معتبر بود سیم کارت 0912 کد 0 .


سیم کارت 912 کد 0 برای چه کسانی مناسب است؟

مشتریان با بودجه کمتر از ۱ میلیون تومان.


علت ارزان بود سیم کارت کد 0 همراه اول چیست؟

قدمت کم و فراوانی بیشتر از دلایل قیمت ارزان سیم کارت کد صفر همراه اول است.


خلاصه کلام!

در صورتی که بودجه خرید سیم کارت شما کمتر از 1/5 میلیون تومان است سیم کارت کد صفر می توانید ، سیم کارت کد ۰ هیچ تفاوتی از نظر خدمات و آنتن دهی با سایر کد های ۰۹۱۲ همراه اول ندارد.

قیمت سیم کارت 0912 کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.

33 دیدگاه

 1. من امروز دو تا سیمکارت خریدم و کمتر از دو ساعت به دستم رسید واقعا ممنونم که انقدر سریع و درست و کامل کارم انجام شد و توصیه میکنم که حتما حتما شما هم امتحان کنید

 2. بهترین قیمت سیم کارت صفر رو از این سایت گرفتم ، سومین خریدم رو از همینجا انجام دارم ۰۹۱۲سیم عالیه پیشنخاد میکنم .باتشکر امامی

 3. بهترین قیمت سیم کارت صفر رو از این سایت گرفتم ، سومین خریدم رو از همینجا انجام دارم ۰۹۱۲سیم عالیه پیشنخاد میکنم .باتشکر امامی

 4. ممنونم از مجموعه خوبتون در کمتر از 1 ساعت سیم کارتی که سفارش داده بودم به دستم رسید،قیمت مناسبی هم داشت،حتما دوباره خرید میکنم و به بقیه هم پیشنهاد میدم،موفق باشین.

 5. مرسی ازتون.بابت سرعت تحویل سیم کارت هم سپاسگزاری میکنم.ان شاالله موفق باشین

 6. مرسی از راهنمایی خدمات فوری و پاسخ گویی شما ، خرید راحت و بی دردسری بود احتملا ۲ یا ۳ عدد دیگر خریداری کنم

 7. سلام -خیلی عالی بود فکر نمی کردم انقدر راحت بتونم خرید کنم خیلی ممنون از شما

 8. سرعت خرید
  و سرعت عمل پرسنلتون حس اعتماد زیادی به من داده.
  من خودم مبلغ شما در دوستانم هستم و هر کسی سیم کارت میخواد سایت شمارو معرفی میکنم.

 9. از مازندران امروز هشتمین سیم کارت رو از همراه اول محبی خریدم خیلی راضی بودم ، خیلی سریع و مرتب کار انجام شد با اینکه ما شهرستان بودیم و دسترسی به خرید حضوری نداشیتم کارمون رو سریع انجام دادن ممنوت از نمایندگی همراه اول محبی

 10. من از خوزستان یه سیم کارت کد صفر انلاین خریداری کردم کمتر از ۲۴ ساعت به دستم رسد قیمت های سیمکارت ۰۹۱۲سیم از پیشخوان خوزستان خیلی ارزونتر بود من از خدمات و قیمتشان خیلی رازی بودم ممنون از اقای محبی که سریع کار مارو انجام دادم

  باتشکراقاباقری

 11. نمایندگی محبی عالیه،خرید آنلاین انجام دادم از شهرستان کمتر ۲۴ ساعت داریافت کردم سیم کارت و تشکر از اقای محبی عزیز

 12. بهترین قیمت سیم کارت صفر رو از این سایت گرفتم ، سومین خریدم رو از همینجا انجام دارم ۰۹۱۲سیم عالیه پیشنخاد میکنم .باتشکر امامی

پاسخی بگذارید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

چهار × یک =

ارسال دیدگاه