سیم کارت 0912 کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد 0 تهران

 

درباره سیم کارت کد 0 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:موقعیت و نوع رند سیم کارت:
0912.04.80.300
59 87 054 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
14 90 046 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر (سراسری)
65 38 099 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر (تهران)
64 38 099 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر (تهران)
68 32 099 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر (تهران)
67 32 099 0912599/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر (تهران)
61 28 099 0912599/000فروخته شدصفر ، سایر (تهران)
60 87 054 0912654/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(تهران)
66 87 054 0912663/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
64 87 054 0912644/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
74 87 054 0912644/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر(خط تهران)
917 994 0 0912643/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، کدینگ(خط تهران)
3 954 054 0912663/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
74 62 052 0912663/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای مرتب (خط تهران)
75 62 052 0912663/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای مرتب (خط تهران)
76 62 052 0912663/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای مرتب (خط تهران)
4 968 068 0912683/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
5 968 068 0912683/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
7 968 068 0912683/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
72 33 060 0912683/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای (خط تهران)
35 15 099 0912690/000فروخته شدصفر ، پله ای (خط تهران)
85 15 099 0912690/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای (خط تهران)
0 5 6 7 8 04 0912810/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
1 5 6 7 8 04 0912710/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
2 5 6 7 8 04 0912710/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
3 5 6 7 8 04 0912710/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
5 5 6 7 8 04 0912810/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
7 5 6 7 8 04 0912710/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
8 5 6 7 8 04 0912710/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
9 5 6 7 8 04 0912710/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (البرز)
18 68 099 0912690/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای (خط تهران)
44 68 099 0912724/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی (خط تهران)
55 68 099 0912724/000

خرید سیم کارت

صفر ، دودویی (خط تهران)
63 2 3 4 5 0 0912744/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
64 2 3 4 5 0 0912754/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
65 2 3 4 5 0 0912744/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
67 2 3 4 5 0 0912744/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
69 2 3 4 5 0 0912744/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
51 2 3 4 5 0 0912754/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
53 2 3 4 5 0 0912754/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
56 2 3 4 5 0 0912754/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
57 2 3 4 5 0 0912754/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
58 2 3 4 5 0 0912754/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
59 2 3 4 5 0 0912754/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
71 2 3 4 5 0 0912744/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
74 2 3 4 5 0 0912744/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
73 2 3 4 5 0 0912744/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
93 2 3 4 5 0 0912744/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
94 2 3 4 5 0 0912744/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
80 87 054 0912663/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای (خط تهران)
97 22 060 0912663/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای (خط تهران)
3 879 079 0912660/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، گفتاری (خط تهران)
54 87 054 0912830/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت (خط تهران)
519 0880 0912739/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر (خط تهران)
524 0880 0912739/000

خرید سیم کارت

صفر ، سایر (خط تهران)
687 87 04 0912740/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
83 70 090 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
84 70 090 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
86 70 090 0912790/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
60 2 3 4 5 0 0912794/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
70 2 3 4 5 0 0912794/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
66 2 3 4 5 0 0912794/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی (خط تهران)
593 993 0 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت (خط تهران)
793 993 0 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت (خط تهران)
698 998 0 0912850/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت (خط تهران)
62 2 3 4 5 0 0912824/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی،پله ای(خط تهران)
72 2 3 4 5 0 0912824/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی،پله ای(خط تهران)
93 70 090 0912930/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
94 70 090 0912930/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
96 70 090 0912930/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
98 70 090 0912930/000

خرید سیم کارت

صفر ، ده دهی (خط تهران)
01 04 8 04 0912890/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
09 04 8 04 0912890/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
087 87 04 0912940/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت ، خط البرز
463 09 09 09121/100/000

خرید سیم کارت

صفر ، پله ای ، جفت (خط تهران)
043 0543 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، گفتاری ، جفت (خط تهران)
029 0429 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر ، گفتاری ، جفت (خط تهران)
13 54 054 09121/290/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت جفت (خط تهران)
10 90 046 09121/550/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
20 90 046 09121/550/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
30 70 095 09121/550/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
40 70 095 09121/550/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (سراسری)
30 70 079 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
40 70 079 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 90 049 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی (خط تهران)
30 80 079 09121/690/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای (خط تهران)
40 80 079 09121/690/000

خرید سیم کارت

صفر ،ده دهی،پله ای (خط تهران)
0 399 099 09121/690/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
1 399 099 09121/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
992 993 0 09121/750/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
994 993 0 09122/590/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
54 32 054 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر ، ترتیبی ، جفت (خط تهران)
5 399 099 09121/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
6 399 099 09121/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
7 399 099 09121/490/000

خرید سیم کارت

صفر ،گفتاری ، چهاررقم یکسان (خط تهران)
9001 049 09121/950/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9002 049 09121/950/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9003 049 09121/950/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9005 049 09121/950/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9006 049 09121/950/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9007 049 09121/950/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
2008 048 09122/500/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
7008 048 09122/500/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
9700 047 09122/190/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)
0912-022-78-661/400/000

خرید سیم کارت

سیم کارت فون واژه 09120Carton
300 80 04 09122/180/000

خرید سیم کارت

صفر ،هزاری (خط تهران)

همراه:

09121404005

09122204005

 

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008

 

سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد. کد 0 در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.

قیمت سیم کارت 0912 کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.

30 دیدگاه

 1. طاهری بهمن 9, 1397
 2. محبی بهمن 5, 1397
 3. مجیدمفتحی بهمن 5, 1397
 4. Easy - بهمن 5, 1397
 5. Adios بهمن 2, 1397
 6. Reza دی 26, 1397
 7. میلاد علیزاده آذر 29, 1397
 8. دهقان آذر 25, 1397
 9. نظریان آذر 25, 1397
 10. کریمی آذر 25, 1397
 11. فرخ آذر 15, 1397
 12. اسد آبان 30, 1397
 13. ناشناس آبان 27, 1397
 14. ناشناس آبان 27, 1397
 15. vahid karimi آبان 5, 1397
 16. امیرعلی قربانی مهر 29, 1397
 17. شکری افراتکی مهر 26, 1397
 18. اقاباقری مهر 26, 1397
 19. کرمی مهر 25, 1397
 20. امامی مهر 25, 1397

پاسخی را بگذارید

ارسال دیدگاه