نرخ مکالمات درون شبکه و برون شبکه همراه اول یکسان شد

شما اینجا هستید: